Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1976-1979 – volume 11 (1984)

Anna Barłowska, Dr Kazimierz Moskwa

MATERIAŁY

 1. Michał Proksa, Próba analizy statystycznej kamiennych siekier neolitycznych ze zbiorów muzeów dawnego woj. Rzeszowskiego
 2. Kazimierz Moskwa, Badania zwiadowcze na stanowisku 4 w Wierzawicach, gm. Leżajsk, woj. Rzeszów
 3. Anna Barłowska, Osada z późnego okresu wpływów rzymskich w Lesku, woj. Krosno
 4. Aleksandra Gruszczyńska, Osada z wczesnego okresu wędrówek ludów w Świlczy, woj. Rzeszów
 5. Maria Cabalska, Wieloczłonowe grodzisko wczesnośredniowieczne w Tuligłowach, woj. Przemyśl
 6. Leszek Lenarczyk, Materiały archeologiczne z Góry Zamkowej w Bieczu
 7. Jerzy Piaskowski, Metaloznawcze badania starożytnych i wczesnośredniowiecznych przedmiotów żelaznych i żużla z południowo-wschodnich ziem Polski

SPRAWOZDANIA

 1. Wojciech Blajer, Stanowiska grupy tarnobrzeskiej w Zaborczu i Książnicach, woj. Rzeszów
 2. Michał Parczewski, Prace wykopaliskowe na stan. 16 w Bachórzu, woj. Przemyśl w roku 1976 oraz omówienie najważniejszych wyników dotychczasowych badań
 3. Anna Barłowska, Wielokulturowa osada w Leżajsku, woj. Rzeszów, stan. 3
 4. Michał Parczewski, Badania wykopaliskowe na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Wybrzeżu, woj. Przemyśl
 5. Michał Parczewski, Elżbieta Pohorska-Kleja, Archeologiczne badania poszukiwawcze nad górnym Sanem w 1979 r.
 6. Maria Zielińska-Durda, Badania wykopaliskowe na wielokulturowej osadzie w Hoczwi, gm. Lesko
 7. Maria Zielińska-Durda, Badania wykopaliskowe w Lisznej, gm. Sanok
 8. Michał Proksa, Krzysztof Szuwarowski, Badania archeologiczne na zamku w Przemyślu w roku 1974
 9. Aleksandra Gruszczyńska, Wyniki prac wykopaliskowych na Wzgórzu Zamkowym w Lubaczowie, woj. Przemyśl, w roku 1975

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1973-1975 – volume 10 (1979)

MATERIAŁY

 1. Kazimierz Moskwa, Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Zbydniowie, gm. Zaleszany, woj. Tarnobrzeg
 2. Maria Zielińska-Durda, Osada wczesnośredniowieczna w Lesku, woj. Krosno
 3. Andrzej Hunicz, Badania archeologiczne przy Kamienicy Służewskich w Bieczu, woj. Krosno

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Renata Essen, Barbara Bugajska, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Bachórzu-Chodorówce, gm. Dynów, woj. Przemyśl, w latach 1973-1974
 2. Stanisław Lewandowski, Wyniki badań archeologicznych na cmentarzysku grupy tarnobrzeskiej w Paluchach, stan. 1, gm. Sieniawa, woj. Przemyśl
 3. Elżbieta Pohorska, Badania archeologiczne w Pysznicy, gm. loco, woj. Tarnobrzeg
 4. Anna Barłowska, Osada wielokulturowa w Bielinach, gm. Ulanów, woj. Tarnobrzeg
 5. Michał Parczewski, Badania archeologiczne na stanowisku 16 w Bachórzu, gm. Dynów, woj. Przemyśl
 6. Elżbieta Pohorska, Badania wałów ziemnych w Bieździadce, gm. Kołaczyce, woj. Krosno
 7. Anna Dagnan-Ginter, Michał Parczewski, Wyniki weryfikacji zbiorów archeologicznych z Hłudna i Wesołej, woj. Krosno
 8. Maria Zielińska-Durda, Nowe nabytki w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku
 9. Aleksandra Gruszczyńska, Wczesnośredniowieczny miecz żelazny z Radymna, woj. Przemyśl
 10. Andrzej Koperski, Nowe stanowiska archeologiczne w województwie przemyskim
 11. Michał Parczewski, Badania poszukiwawcze w rejonie Kotliny Dynowskiej

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1970-1972 – volume 9 (1975)

MATERIAŁY

 1. Ewa Szarek-Waszkowska, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Krzemienicy, pow. Mielec
 2. Marek Gedl, Badania nad zespołem osadniczym grupy tarnobrzeskiej w Bachórzu-Chodorówce, pow. Brzozów, w latach 1970-1972
 3. Barbara Bugajska, Analiza antropologiczna i demograficzna cmentarzyska ciałopalnego ze stanowiska 1 w Bachórzu-Chodorówce, pow. Brzozów

SPRAWOZDANIA

 1. Andrzej Koperski, Wyniki prac wykopaliskowych w Trójczycach, pow. Przemyśl w 1970 r.
 2. Anna Szałapata, Maria Zielińska-Durda, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych prowadzonych na osadzie z późnego okresu rzymskiego w Lesku, w roku 1970
 3. Aleksandra Gruszczyńska, Badania wykopaliskowe na stanowisku nr 3 w Świlczy, pow. Rzeszów w latach 1970-1971
 4. Michał Parczewski, Osada wielokulturowa w Bachórzu, pow. Brzozów, stanowisko 16
 5. Anna Szałapata, Maria Zielińska-Durda, Wczesnośredniowieczna osad w Lesku, stanowisko 2
 6. Andrzej Koperski, Komunikat z badań archeologicznych w Przemyślu – ul. Pstrowskiego
 7. Maria Cabalska, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1970 roku w Mymoniu, pow. Krosno
 8. Michał Parczewski, Badania wykopaliskowe w Bachórzu, pow. Brzozów na stanowiskach 2, 3 i 12
 9. Tadeusz Roman Żurowski, Sobień nad Sanem – badania archeologiczno-architektoniczne w latach 1968-1969
 10. Andrzej Koperski, Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego w 1970 roku
 11. Andrzej Koperski, Komunikat z badań archeologicznych rynku przemyskiego w 1972 roku
 12. Aleksandra Gruszczyńska, Badania archeologiczne na terenie zamczyska w Głuchowie, pow. Łańcut w roku 1972
 13. Maria Zielińska-Durda, Badania archeologiczne w 1970 roku na „Zamczysku” w Nowotańcu, pow. bieszczadzki
 14. Antoni Kunysz, Zagadkowe tygle odlewnicze z Przemyśla
 15. Artur Bata, Badania archeologiczne na domniemanym grodzisku w Niebieszczanach, pow. bieszczadzki prowadzone w roku 1972
 16. Andrzej Koperski, Wyniki powierzchniowych badań archeologicznych na terenie powiatu przemyskiego w 1970 roku

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1968-1969 – volume 8 (1973)

 1. Marek Gedl, Profesor dr Rudolf Jamka

REFERATY X OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI ARCHEOLOGICZNEJ W RZESZOWIE, 19-21 II 1968 r.

 1. Kazimierz Moskwa, Stan badań nad grupą tarnobrzeską kultury łużyckiej
 2. Marek Gedl, Problematyka wczesnej fazy grupy tarnobrzeskiej
 3. Jerzy Wielowiejski, Okresy późnolateński i rzymski w  Polsce południowo-wschodniej
 4. Józef Janowski, Przełęcze karpackie w okresie rzymskim
 5. Tadeusz Roman Żurowski, Zagadnienia badawcze zamków średniowiecznych na terenie województwa rzeszowskiego

MATERIAŁY

 1. Kazimierz Moskwa, Osadnictwo kultury łużyckiej w Jasionce pow. Rzeszów
 2. Ewa Szarek-Waszkowska, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Obojnie przysiółek Zaosie pow. Tarnobrzeg

SPRAWOZDANIA

 1. Maria Zielińska-Durda, Badania archeologiczne na cmentarzysku kultury łużyckiej w Zasławiu pow. Sanok w roku 1969
 2. Andrzej Koperski, Komunikat o badaniach archeologicznych w Trójczycach, pow. Przemyśl w latach 1968-1969
 3. Jan Martuszewski, Badania archeologiczne na wielokulturowym stanowisku nr 1 w Tryńczy, pow. Przeworsk
 4. Anna Szałapata, Maria Zielińska-Durda, Osada z późnego okresu rzymskiego w Lesku
 5. Józef Janowski, Wczesnośredniowieczne ciałopalne cmentarzysko kurhanowe w Trepczy pow. Sanok
 6. Maria Cabalska, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych prowadzonych na grodzisku w Mymoniu pow. Sanok w 1969 r.
 7. Aleksandra Gruszczyńska, Badania wykopaliskowe na stanowisku nr 3 w Rzeszowie-Staromieściu w  latach 1968–1969
 8. Andrzej Koperski, Ratownicze badania archeologiczne na terenie wczesnośredniowiecznej osady garncarskiej w Przemyślu
 9. Aleksandra Gruszczyńska, Badania na stanowisku nr 2 w Cieszanowie pow. Lubaczów w  roku 1969
 10. Antoni Kunysz, Sprawozdanie z badań archeologicznych przy budynku byłej Szkoły Katedralnej w  Przemyślu w  latach 1968–1969
 11. Maria Zielińska-Durda, Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych na terenie Sanoka w  roku 1968
 12. Maria Zielińska-Durda, Sprawozdanie z wstępnych badań wykopaliskowych na „Zamczysku” w Nowotańcu pow. Sanok w roku 1969
 13. Andrzej Koperski, Badania archeologiczne na terenie Medyki pow. Przemyśl przeprowadzone w roku 1969
 14. Andrzej Koperski, Sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych na terenie zamku w Przemyślu w 1969 r.
 15. Renata Frazikowa, badania architektoniczne kamienicy w Rynku 3 w Przemyślu
 16. Antoni Talar, Penetracja archeologiczna północnej i wschodniej części województwa rzeszowskiego w roku 1968
 17. Józef Stanisław Barłowski, Nowe stanowiska i materiały z terenu przyległego do miasta Rzeszowa
 18. Maciej Skowroński, Zabytki archeologiczne w izbach pamiątek powiatu brzozowskiego
 19. Antoni Talar, Wczesnomezolityczne stanowisko w Chlewiskach pow. Lubaczów

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1967 – volume 7 (1971)

Od wydawcy

 1. Janusz K. Kozłowski, Badania archeologiczne w województwie rzeszowskim w 1967 roku

MATERIAŁY

 1. Kazimierz Moskwa, Późnołużyckie cmentarzysko w Trzęsówce, pow. Kolbuszowa
 2. Antoni Kunysz, Nowe materiały do lokalizacji kościółka św. Piotra i umocnień średniowiecznego Przemyśla

SPRAWOZDANIA

 1. Antoni Talar, Badania w Gwoźdźcu, pow. Nisko w roku 1967
 2. Tadeusz Aksamit, Z badań osady neolitycznej w Kormanicach, pow. Przemyśl
 3. Jan Martuszewski, Badania na cmentarzu kultury łużyckiej w Tryńczy, pow. Przeworsk
 4. Andrzej Koperski, Cmentarzysko kultury przeworskiej w Trójczycach, pow. Przemyśl
 5. Anna Szałapata, Ratownicze badania archeologiczne osady z późnego okresu rzymskiego w Lesku
 6. Anna Szałapata, Badania archeologiczne osady późnorzymskiej w Świerchowej, pow. Jasło, stan. 1
 7. Jerzy Wielowiejski, Badania na terenie osady z okresów późnorzymskiego i wczesnośredniowiecznego w Maćkówce, pow. Przeworsk
 8. Aleksandra Gruszczyńska, Badania na stanowisku nr 3 w Rzeszowie-Staromieściu
 9. Tadeusz Roman Żurowski, Sobień nad Sanem – badania archeologiczno-architektoniczne w roku 1967
 10. Andrzej Koperski, Sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych w Krasiczynie w 1967 roku
 11. Józef Tomasz Frazik, Badania architektoniczne zamku w Krasiczynie w 1967 roku
 12. Antoni Kunysz, Badania archeologiczno-architektoniczne przy budynku Miejskiej Rady Narodowej w Przemyślu
 13. Józef Tomasz Frazik, Badania architektoniczne kamienicy w Rynku 11 w Przemyślu (Z badań terenowych nad zabytkowymi kamienicami Przemyśla)
 14. Antoni Kunysz, Sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych na terenie zabytkowego zespołu pałacowego w Łańcucie
 15. Renata Frazikowa, Wstępne badania historyczno-architektoniczne budynku dawnego klasztoru Dominikanów w Przemyślu (Plac Wielkiego Proletariatu 26)
 16. Antoni Talar, Nowe stanowiska archeologiczne odkryte w województwie rzeszowskim w roku 1967
 17. Józef Stanisław Barłowski, Badania powierzchniowe na terenie Rzeszowa–Pobitno oraz wsi Wilkowyja i Krasne-Wólka w powiecie rzeszowskim
 18. Józef Janowski, Nowe zabytki Muzeum w Krośnie
 19. Maria Zielińska, Narzędzia z młodszej epoki kamienia w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku
 20. Ewa Szarek-Waszkowska, Sprawozdanie z działalności Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1966-1967

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1966 – volume 6 (1968)

Słowo wstępne: Franciszek Błoński, Na dziesięciolecie Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

Rudolf Jamka, Badania archeologiczne w regionie rzeszowskim

MATERIAŁY

 1. Antoni Talar, Materiały krzemienne z Zaleszan pow. Tarnobrzeg w Muzeum w Przemyślu
 2. Antoni Kunysz, Grodziska w województwie rzeszowskim
 3. Józef Janowski, Przyczynki do historii zamku w Odrzykoniu pow. Krosno w świetle badań archeologicznych

SPRAWOZDANIA

 1. Antoni Talar, Badania osad mezolitycznych w południowo-zachodniej części powiatu niżańskiego
 2. Teofil Dębowski, Badania ratownicze na osadzie neolitycznej w Zwięczycy pow. Rzeszów
 3. Tadeusz Aksamit, Wstępne wyniki badań osady kultury ceramiki wstęgowej w Rzeszowie
 4. Tadeusz Aksamit, Prace wykopaliskowe na osadzie neolitycznej we Fredropolu pow. Przemyśl
 5. Anna Szałapata, Badania zwiadowcze w Białobokach pow. Przeworsk
 6. Jacek Rydzewski, Sprawozdanie z badań ratowniczych na osadzie kultury łużyckiej i  stanowisku neolitycznym w  Grębowie pow. Tarnobrzeg
 7. Anna Szałapata, Osada z okresu wpływów rzymskich w Otałęży pow. Mielec
 8. Anna Szałapata, Późnorzymska osada w Świerchowej pow. Jasło, stan. nr 1
 9. Józef Janowski, Z badań nad osadnictwem prahistorycznym w Wietrznie pow. Krosno
 10. Józef Janowski, Materiały kultury przeworskiej (?) ze wsi Wietrzno przysiółek Bania pow. Krosno
 11. Jerzy Kolendo, Jerzy Wielowiejski, Wyniki prac wykopaliskowych na terenie osady z okresu późnorzymskiego i wczesnośredniowiecznego w Maćkówce pow. Przeworsk
 12. Andrzej Koperski, Badania archeologiczne na terenie osady w Orzechowcach pow. Przemyśl
 13. Aleksandra Gruszczyńska, Badania na stanowisku nr 11 w Husowie pow. Łańcut
 14. Aleksandra Gruszczyńska, Wyniki badań na osadzie wczesnośredniowiecznej w Nisku
 15. Aleksandra Gruszczyńska, Badania na stanowisku nr 3 w Rzeszowie-Staromieściu
 16. Antoni Kunysz, Badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznej osadzie produkcyjnej w Przemyślu na Zasaniu
 17. Tadeusz Roman Żurowski, Sobień nad Sanem. Prace archeologiczne i konserwatorskie w 1966 r.
 18. Jacek Strupiechowski, Sprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych w  Solinie pow. Lesko w  roku 1966
 19. Antoni Kunysz, Badania archeologiczno-architektoniczne w Krasiczynie pow. Przemyśl w roku 1966
 20. Józef Tomasz Frazik, Terenowe badania architektoniczne zamku w Krasiczynie w roku 1966
 21. Antoni Kunysz, Badania archeologiczne na wzgórzu Benedyktynek w Jarosławiu
 22. Andrzej Malinowski, Badania antropologiczne na cmentarzyskach w rejonie byłego klasztoru Benedyktynek w  Jarosławiu
 23. Edward Pudełko, Badania wykopaliskowe w Posadzie Rybotyckiej pow. Przemyśl
 24. Józef Tomasz Frazik, Wstępne badania architektoniczne cerkwi w Posadzie Rybotyckiej pow. Przemyśl
 25. Andrzej Malinowski, Badania antropologiczne cmentarzyska w Posadzie Rybotyckiej pow. Przemyśl
 26. Józef Tomasz Frazik, Renata Frazikowa, Wyniki badań architektonicznych przeprowadzonych w obrębie założenia pałacowego w Dubiecku pow. Przemyśl
 27. Andrzej Koperski, Nowe materiały archeologiczne z terenu miasta Przemyśla
 28. Ewa Szarek-Waszkowska, Badania nowożytnej osady garncarskiej w Miechocinie pow. Tarnobrzeg
 29. Antoni Talar, Badania powierzchniowe w powiecie dębickim w roku 1966
 30. Józef Stanisław Barłowski, Wyniki badań powierzchniowych przeprowadzonych na terenie Rzeszowa-Pobitno
 31. Józef Stanisław Barłowski, Powierzchniowo-poszukiwawcze badania archeologiczne na terenie wsi Malawa i Dąbrowa w powiecie rzeszowskim oraz wsi Będziemyśl w powiecie ropczyckim
 32. Anna Szałapata, Badania zwiadowcze i weryfikacyjne w powiatach: mieleckim i tarnobrzeskim
 33. Bronisław Cmela, Działalność Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w roku 1965

Report of the Rzeszow Archaeological Center for 1965 – volume 5 (1965)

 1. Franciszek Błoński, Wkład rzeszowskich archeologów w obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego
 2. Rudolf Jamka, Badania archeologiczne w województwie rzeszowskim w 1965 r.
 3. Kazimierz Moskwa, Ochrona zabytków archeologicznych w województwie rzeszowskim w roku 1965
 4. Tadeusz Aksamit, Badania osad neolitycznych na terenie Rzeszowa
 5. Tadeusz Aksamit, Badania archeologiczne osady neolitycznej w Kormanicach, pow. Przemyśl
 6. Jerzy Micek, Badania wykopaliskowe na osadzie kultury łużyckiej w Cisowym Lesie, pow. Nisko
 7. Marek Gedl, Badania na cmentarzysku kultury łużyckiej w Bachórzu-Chodorówce, pow. Brzozów
 8. Antoni Talar, Prace ratownicze na ciałopalnym cmentarzysku łużyckim w Nisku-Warchołach
 9. Józef Janowski, Z badań nad osadnictwem kultury łużyckiej w  Wietrznie, pow. Krosno
 10. Anna Szałapata, Badania archeologiczne w Świerchowej, pow. Jasło
 11. Jerzy Kolendo, Wyniki prac wykopaliskowych na terenie osady z okresu rzymskiego w Maćkówce, pow. Przeworsk
 12. Andrzej Koperski, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na późnorzymskiej osadzie w Krasiczynie, pow. Przemyśl
 13. Kazimierz Moskwa, Stanowisko wielokulturowe w Orzechowcach, pow. Przemyśl
 14. Maria Cabalska, Wędzidło typu huńskiego z Mymonia, pow. Sanok
 15. Elżbieta Nosek, Wyniki analizy metaloznawczej wędzidła z Mymonia, pow. Sanok
 16. Edward Pudełko, Ratownicze badania archeologiczne w Sierakoścach, pow. Przemyśl
 17. Aleksandra Gruszczyńska, Badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznej osadzie w Rzeszowie-Staromieściu
 18. Aleksandra Gruszczyńska, Badania na osadzie w Nisku
 19. Antoni Jodłowski, Badania archeologiczne na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Przeczycy, pow. Jasło
 20. Piotr Kaczanowski, Badania ratownicze przeprowadzone na stanowisku wczesnośredniowiecznym w Prałkowcach, pow. Przemyśl
 21. Józef Janowski, Badania archeologiczne na osadzie wczesnośredniowiecznej przy kościele św. Wojciecha w Krośnie
 22. Antoni Kunysz, Badania archeologiczne na osadzie garncarskiej w Przemyślu
 23. Tadeusz R. Żurowski, Sobień nad Sanem
 24. Halina Martuszewska, Badania wykopaliskowe w Bieczu, pow. Gorlice
 25. Bogusław Gierlach, Z działalności Zespołu Archeologicznego Spółdzielni Pracy „Geowiert”
 26. Jacek Strupiechowski, Ewa Kowalczewska, Dariusz Członkowski, Archeologiczne prace ratownicze w Solinie, pow. Lesko
 27. Antoni Kunysz, Badania archeologiczno-architektoniczne w Krasiczynie, pow. Przemyśl
 28. Józef T. Frazik, Wyniki ważniejszych odkryć architektonicznych w zamku krasiczyńskim w  latach 1963–1965
 29. Józef Janowski, Kilka uwag nad problematyką badawczą Zamku w Odrzykoniu, pow. Krosno w świetle dotychczasowych prac archeologicznych
 30. Tadeusz R. Żurowski, Prace wykopaliskowe na terenie Warowni z końca XVII wieku w Zagórzu, pow. Sanok
 31. Antoni Talar, Badania powierzchniowe na terenie pow. niżańskiego
 32. Józef Janowski, Badania powierzchniowe i weryfikacyjne prowadzone przez Muzeum w Krośnie
 33. Piotr Kaczanowski, Andrzej Koperski, Wyniki badań powierzchniowych przeprowadzonych w powiecie przemyskim
 34. Kazimierz Godłowski, Badania poszukiwawcze przeprowadzone w roku 1965 w  rejonie budowy zapory wodnej w  Solinie
 35. Jan Martuszewski, Powierzchniowo–poszukiwawcze i weryfikacyjne badania archeologiczne na terenie powiatu gorlickiego
 36. Anna Szałapata, Zabytki archeologiczne uzyskane przez Muzeum w Rzeszowie w  latach 1964–1965
 37. Antoni Kunysz, Nowe nabytki Działu Archeologicznego Muzeum Ziemi Przemyskiej w roku 1965
 38. Bronisław Cmela, Działalność Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w Rzeszowie w roku 1964
 39. Bronisław Cmela, Ignacy Błaszkiewicz

Report of the Rzeszow Archaeological Center for 1964 – volume 4 (1964)

 1. Franciszek Błoński, Rzeszowski Ośrodek Archeologiczny w roku 1964
 2. Rudolf Jamka, Badania archeologiczne przeprowadzone w regionie rzeszowskim w roku 1964
 3. Kazimierz Moskwa, Prace wykopaliskowe prowadzone z ramienia Konserwatora Zabytków Archeologicznych Wojew. Rzeszowskiego w roku 1964
 4. Antoni Talar, Badania stanowisk epipaleolitycznych i mezolitycznych w Piechotach pow. Mielec i Durdach pow. Tarnobrzeg
 5. Tadeusz Aksamit, Badania archeologiczne na terenie Rzeszowa w roku 1964
 6. Tadeusz Aksamit, Badania archeologiczne na osadzie neolitycznej w  Kraczkowej (stanowisko nr 1) pow. Łańcut w roku 1964
 7. Kazimierz Moskwa, Badania ratownicze stanowisk łużyckich w Budach Głogowskich pow. Rzeszów, Piskorowicach pow. Leżajsk oraz Rudniku pow. Nisko
 8. Marek Gedl, Badania na cmentarzysku kultury łużyckiej w Chodorówce pow. Brzozów w  roku 1964
 9. Antoni Talar, Cmentarzysko łużyckie w Paluchach pow. Jarosław badane w roku 1963
 10. Anna Szałapata, Z badań osady kultury przeworskiej w  Otałęży powiat Mielec
 11. Józef Janowski, Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum w Krośnie w roku 1964
 12. Anna Przewoźnik, Wyniki prac wykopaliskowych na osadzie z okresu wpływów rzymskich w  Krasiczynie pow. Przemyśl
 13. Zdzisław Kapera, Wyniki badań osady z okresu rzymskiego w Maćkówce pow. Przeworsk
 14. Anna Szałapata, Z badań na cmentarzysku kurhanowym w  Świerchowej pow. Jasło
 15. Antoni Kunysz, Archeologiczne badania zwiadowcze we wsi Wybrzeże pow. Przemyśl w roku 1964
 16. Antoni Kunysz, Wyniki badań archeologicznych na osadzie wczesnośredniowiecznej w  Krasiczynie pow. Przemyśl w roku 1964
 17. Antoni Kunysz, Badania archeologiczne na terenie miasta Przemyśla w roku 1964
 18. Aleksandra Kwolek, Badania archeologiczne na terenie miasta Biecza w roku 1964
 19. Tadeusz Żurowski, Badania archeologiczne w  Uluczu pow. Brzozów, woj. Rzeszów w roku 1964
 20. Zdzisław Kapera, Sprawozdanie z prac ratowniczych przeprowadzonych w Przeworsku w latach 1961–1964 (stanowisko 8)
 21. Aleksandra Kwolek, Badania wykopaliskowe w Szymbarku pow. Gorlice
 22. Kazimierz Moskwa, Inwentaryzacja nowych stanowisk archeologicznych w  wojew. Rzeszowskim w  roku 1964
 23. Antoni Kunysz, Powierzchniowe i zwiadowcze badania archeologiczne w powiecie przemyskim w roku 1964

 

Report of the Rzeszow Archaeological Center for 1963 – volume 3 (1963)

Słowo wstępne

 1. Rudolf Jamka, Prace wykopaliskowe przeprowadzone w regionie rzeszowskim w 1963 r.,
 2. Kazimierz Moskwa, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych Konserwatora Zabytków Archeologicznych Woj. Rzeszowskiego za rok 1963
 3. Janusz Krzysztof Kozłowski, Badania stanowisk paleolitycznych w  okolicach Przemyśla w  roku 1963
 4. Stefan Karol Kozłowski, Badania stanowisk paleo- i mezolitycznych w powiecie kolbuszowskim
 5. Tadeusz Aksamit, Badania osady neolitycznej (stanowisko nr 16) w  Rzeszowie na Osiedlu Piastów
 6. Kazimierz Moskwa, Badania wykopaliskowe w Albigowej powiat Łańcut (neolit i kultura łużycka)
 7. Kazimierz Moskwa, Badania na cmentarzysku łużyckim w  Grodzisku Dolnym powiat Leżajsk,
 8. Kazimierz Moskwa, Osada kultury łużyckiej w  Woli Małej powiat Łańcut
 9. Kazimierz Moskwa, Cmentarzysko łużyckie w Kopkach powiat Nisko
 10. Kazimierz Moskwa, Osada kultury łużyckiej w  Jarosławiu
 11. Kazimierz Moskwa, Osada kultury łużyckiej w  Woli Rzeczyckiej powiat Tarnobrzeg
 12. Marek Gedl, Badania na cmentarzysku kultury łużyckiej w Chodorówce powiat Brzozów w  1963  roku
 13. Antoni Jodłowski, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na osadzie w Temeszowie powiat Brzozów w roku 1963
 14. Józef Janowski, Uwagi o problematyce osadniczej na przedpolu Przełęczy Dukielskiej w okresie wpływów rzymskich
 15. Anna Szałapata, Cmentarzysko z  okresu rzymskiego w Kopkach powiat Nisko oraz osada z tego samego okresu w  Koziarni powiat Leżajsk
 16. Anna Szałapata, Badania archeologiczne osady z  okresu rzymskiego w  Otałęży powiat Mielec,
 17. Jerzy Wielowiejski, Badania ratownicze na terenie osady z  okresu rzymskiego w Maćkówce powiat Przeworsk
 18. Anna Szałapata, Badania zwiadowcze w Świerchowej powiat Jasło
 19. Józef Janowski, Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum w  Krośnie w  1963  roku,
 20. Tadeusz Aksamit, Badania archeologiczne w Husowie powiat Łańcut
 21. Aleksandra Kwolek, Badania wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznej osadzie w Nisku
 22. Antoni Kunysz, Badania wykopaliskowe w Sanoku w roku 1963
 23. Antoni Kunysz i  Aleksandra Kwolek, Badania archeologiczne w roku 1963 na terenie Podgrodzia i miasta lokacyjnego w  Bieczu
 24. Aleksandra Kwolek, Ratownicze prace archeologiczne w  Jarosławiu
 25. Antoni Talar, Wyniki badań powierzchniowych na terenie powiatów Nisko i Kolbuszowa w roku 1963
 26. Kazimierz Moskwa i Zdzisław Kapera, Drobne badania archeologiczne w Kopkach i Rudniku powiat Nisko oraz w Koziarni powiat Leżajsk
 27. Anna Szałapata, Sprawozdanie z  działalności Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w latach 1962–1963 

Report of the Rzeszow Archaeological Center for 1962 – volume 2 (1962)

Od Wydawców

 1. Rudolf Jamka, Wyniki badań wykopaliskowych w Rzeszowskim w 1962 r.
 2. Janusz K. Kozłowski, Sprawozdanie z  badań poszukiwawczych prowadzonych na terenie powiatu przemyskiego w r. 1962
 3. Tadeusz Aksamit, Sprawozdanie z badań osady neolitycznej w Rzeszowie w  1962 r.
 4. Tadeusz Aksamit, Sprawozdanie z badań archeologicznych w Boguchwale powiat Rzeszów, w  roku 1962
 5. Kazimierz Moskwa, Konserwatorskie archeologiczne prace wykopaliskowe w  województwie rzeszowskim w  1962 r. 
 6. Anna Szałapata, Tymczasowe sprawozdanie z badań ratowniczych na osadzie rzymskiej w Otałęży pow. Mielec
 7. Antoni Kunysz, Sprawozdanie z  badań wykopaliskowych na grodzisku w Trzcinicy pow. Jasło
 8. Antoni Kunysz, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na terenie Sanoka i okolicy
 9. Józef Janowski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych przez Muzeum w Krośnie w roku 1962
 10. Aleksandra Kwolek, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na osadzie wczesnośredniowiecznej w  Nisku w  roku 1962
 11. Antoni Kunysz, Sprawozdanie z badań na osadzie wczesnośredniowiecznej VIII–X w. w Manasterzu pow. Jarosław
 12. Kazimierz Moskwa, Konserwatorskie badania powierzchniowe przeprowadzone w  województwie rzeszowskim w  roku 1962
 13. Antoni Kunysz, Sprawozdanie z badań archeologicznych powierzchniowych i  zwiadowczych w  powiecie jasielskim w  roku 1962
 14. Tadeusz Aksamit, Sprawozdanie z działalności Ośrodka Archeologicznego w Rzeszowie w latach 1960 i 1961
1 2 3 4 5