Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1985-1990 – volume 13 (1992)

OD REDAKCJI

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Michał Proksa, Zamek starościński w Lubaczowie w świetle źródeł historycznych i badań archeologicznych
 2. Michał Proksa, Fundacja arcybiskupa Wojciecha Jastrzębca w Rytwianach w świetle badań archeologiczno-architektonicznych
 3. Marek Florek, „Castrum Tudorow” – średniowieczna siedziba rycerska w Tudorowie, gm. Opatów
 4. Antoni Lubelczyk, Obwałowania ziemne Rzeszowa z XVII wieku w świetle badań archeologicznych
 5. Jerzy Okoński, Kafle z badań archeologicznych w Zawadzie, gm. Dębica

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Aleksandra Gruszczyńska, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na osadzie neolitycznej w Łańcucie w latach 1985-1990
 2. Sławomir Kadrow, Badania sondażowe na osadzie kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku nr 38 w Albigowej, woj. Rzeszów
 3. Sławomir Kadrow, Osada kultury lubelsko-wołyńskiej na st. 38 w Kosinie, gm. loco, woj. Rzeszów
 4. Janusz Bober, Sprawozdanie z badań na stanowisku z epoki brązu w Sanoku w 1989 roku
 5. Elżbieta Pohorska-Kleja, Maria Zielińska, Osada z epoki brązu w Sanoku
 6. Grażyna Godula, Wyniki badań spalonych kości zwierzęcych ze stanowiska 56 w Sanoku
 7. Sylwester Czopek, Badania stanowisk z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza prowadzone przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w latach 1985-1990
 8. Mieczysław Wolsan, Adam Nadachowski, Szczątki zwierzęce z osady grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Białobrzegach (okres halsztacki i lateński)
 9. Adam Nadachowski, Mieczysław Wolsan, Szczątki zwierzęce z osady kultury przeworskiej w Otałęży (okres wpływów rzymskich)
 10. Mieczysław Wolsan, Adam Nadachowski, Szczątki zwierzęce z osady z późnego okresu wpływów rzymskich w Świlczy koło Rzeszowa
 11. Joanna Podgórska-Czopek, Osada z okresu wpływów rzymskich na stanowisku 4b w Korniaktowie Północnym, woj. Rzeszów
 12. Jerzy Ginalski, Anna Muzyczuk, Badania wykopaliskowe grodziska wczesnośredniowiecznego w Brzezowej, gm. Nowy Żmigród, województwo krośnieńskie
 13. Sylwester Czopek, Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1990 roku w Rzeszowie, przy ulicy Króla Kazimierza
 14. Sylwester Czopek, Joanna podgórska-Czopek, Badania przeprowadzone w 1990 roku na tzw. Grodzisku w Będziemyślu
 15. Maria Zielińska, Luźne znaleziska archeologiczne w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku
 16. Marek Florek, Wczesnośredniowieczny grot oszczepu z Rudnika-Dolin
 17. Sylwester Czopek, Marek Florek, Andrzej Koperski, Anna Muzyczuk, Badania wykopaliskowe prowadzone na terenie Polski południowo-wschodniej w latach 1985-1990

KRONIKA

 1. Teresa Szetela-Zauchowa, Wspomnienie o mgr Ewie
 2. Sylwester Czopek, Konferencje i sympozja organizowane w latach 1985-1991 w rzeszowskim ośrodku archeologicznym
Skip to content