Materials and Reports of the Rzeszów Archaeological Center – volume 42 (2021)

Studies and materials

 1. Андрій Гавінський, Олександр Позіховський, Поселення пізнього етапу трипільської культури в Подністров’ї
 2. Andrij Havinskij, Małgorzata Rybicka, Dariusz Krol, Radiocarbon dating of the Funnel Beaker culture settlement in Vynnyky-Lisivka (Western Ukraine)
 3. Aleksandra Jabłkowska, Próba klasyfikacji typologicznej glinianych przęślików tarnobrzeskiej kultury łużyckiej
 4. Michał Jabłkowski, Gliniane przedmioty zoomorficzne ze stanowiska w Korczowej 22, pow. jarosławski
 5. Anita Kozubova, ‘With a Weapon in Hand and a Horse by Side.’ Weapons and Horse Harness in Graves of Vekerzug Culture from an Interregional Perspective
 6. Wojciech Rajpold, Statystyka w archeologii, czyli dlaczego nie trzeba bać się liczb
 7. Marcin Piotrowski, Patrycja Piotrowska, Elżbieta Małgorzata Kłosińska, Nieinwazyjne i małoinwazyjne badania archeologiczne grodziska w Horbowie-Kolonii, w powiecie bialskim, w województwie lubelskim, w roku 2021
 8. Paulina Gorazd-Dziuban, Elementy obuwia odnalezione na ulicy Kościuszki w Rzeszowie
 9. Paulina Gorazd-Dziuban, Michał Jabłkowski, Paweł Kocańda, Wyniki badań i nadzorów archeologicznych przeprowadzonych na ulicy Kościuszki w Rzeszowie w 2018 roku
 10. Monika Bober, Joanna Ligoda, XVI-wieczny dwór obronny w Zgłobniu i jego nowa funkcja – Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych jako nowy oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Short reports

 1. Elżbieta Małgorzata Kłosińska, Nieznana brązowa szpila uchata
 2. Marek Florek, Tomasz Stępnik, Nowożytny (?) grot oszczepu z Rudnika nad Sanem, pow. niżański, woj. podkarpackie

Last farewell

 1. Joanna Ligoda, Anna Barłowska (1933–2021)

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 41 (2020)

Editorial Page

Studies and Materials
 1. Dmytro Ȗ. Verteletskyi, Obiekt kultury trypolskiej z etapu C-II na stanowisku Liuczyn-Zawidov 3 (Wyżyna Wołyńska, Ukraina)
 2. Олександр Позіховський, Кремнеобробна майстерня в с. Межиріч та деякі проблеми пізнього енеоліту Волині
 3. Dalia A. Pokutta, Evgeny Vdovchenkov, The Unetice Culture Group in palaeosociological perspective
 4. Evgeny Vdovchenkov, Dalia Pokutta, Some remarks on new directions in social archaeology of early nomads
 5. Przemysław Muzolf, Oznaczenia radiowęglowe zbiorowych grobów ciałopalnych trzcinieckiego kręgu kulturowego z Polski Środkowej
 6. Aleksandra Jabłkowska, Przemiany osadnicze w międzyrzeczu rzek Szkło i Lubaczówki w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza
 7. Андрій Б. Баpдецький, Валерій О. Самолюк, Кремаційний могильник ранньозалізного віку Монастирок-2 на Волині
 8. Sylwester Czopek, Grodzisko w Chotyńcu – problem ochrony konserwatorskiej i zagospodarowania dla potrzeb edukacyjnych
 9. Antoni Lubelczyk, Brama zamku „Golesz” w Krajowicach w świetle badań archeologicznych i prac zabezpieczająco-restauratorskich prowadzonych w latach 2010-2019
Reports 
 1. Elżbieta M. Kłosińska, Dwa zabytki brązowe z południowo-wschodniej Lubelszczyzny
 2. Marek Florek, „Luźne” znaleziska żelaznych grotów oszczepów kultury przeworskiej z Wyżyny Sandomierskiej i jej obrzeża
 3. Marek Florek, Badania ratownicze osady wczesnośredniowiecznej w Głazowie, stan. 22, pow. Sandomierski

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 40 (2019)

 1. Sylwester Czopek, Profesor Tadeusz Malinowski i Jego spotkania z Rzeszowem
 2. Олександр Позіховський, Кераміка трипільської культури з енеолітичного поселення в с. Зимне
 3. Jan Machnik, Considerations on the state of the research on the Corded Ware culture in southeastern Poland and needs of studies on social structures of its communities
 4. Andrzej Pelisiak, Uwagi o znaleziskach przedmiotów wykonanych z krzemienia pasiastego ze wschodniej części polskich Karpat i na ich przedpolu. Próba analizy chronologiczno-kulturowej i interpretacji
 5. Monika Bober, Stanowisko nr 20 w Przemyślu w świetle badań wykopaliskowych. Cz.1 Analiza typologiczno- chronologiczna źródeł ruchomych pozyskanych w trakcie badań w latach 2005–2007
 6. Monika Bober, Joanna Trąbska, Monika Pilarz, Barbara Trybalska, Spongiolitowa forma odlewnicza ze stanowiska nr 20 w Przemyślu. Rezultaty badań
 7. Elżbieta Małgorzata Kłosińska, Contribution to the research on the use of flint and stone by the Lusatian culture population during the Bronze age and Early Iron age in the Lublin region (remarks of a non-lithic expert)
 8. Anita Kozubova, Satt auch im Jenseits? Tierknochen in Grabern und Siedlungen der Vekerzug-Kultur
 9. Michał Głowacz, Marcin Szpila, Wyniki ratowniczych badań przeprowadzonych na wielokulturowym stanowisku w Łowcach, stan. 17, gm. Chłopice, pow. jarosławski
 10. Wojciech Pasterkiewicz, Andrzej Dziedzic, Siekierka z brązu ze starszej epoki brązu z Miejsca Piastowego, pow. krośnieński
 11. Michał Jabłkowski, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w 2018 roku w kruchcie Kościoła oo. Bernardynów w Rzeszowie
 12. Sylwester Czopek, O ewaluacji czasopism naukowych uwag kilka, czyli dlaczego „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego” będą nadal wydawane

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 39 (2018)

 1. Sławomir Kadrow, Constantin Preoteasa, Anna Rauba-Bukowska, Senica Ţurcanu, The technology of LBK ceramics in eastern Romania
 2. Dariusz Król, Studia nad osadnictwem kultury pucharów lejkowatych na lessach Podgórza Rzeszowskiego i Doliny Dolnego Sanu
 3. Tomasz Boroń, Materiał odpadowy z produkcji siekier czworościennych z obiektów 1 i 11 ze stanowiska Wilczyce 10, pow. Sandomierski
 4. Beata Polit, Considerations on bracelets with „globular” and „pineal-shaped” endings from the Sarmatian period Crimea 1
 5. Andrzej Rozwałka, Zaginiony krajobraz. Rola dawnej kartografii w badaniach archeologicznych minionych przestrzeni kulturowych. Wybrane przykłady z codziennej praktyki
 6. Adrianna Raczak, Zabytki wykonane technikami krzemieniarskimi ze wschodniej części polskich Karpat. Badania z lat 2016–2017
 7. Dmytro Verteletskyi, Andrij Bardeckyi, Datowanie materiałów kultury trypolskiej ze stanowiska Myrogoszcza 15 odkrytych w 2017 roku
 8. Andrzej Dziedzic, Katarzyna Trybała-Zawiślak, Brązowa siekierka z Medyki w świetle analizy składu chemicznego EDS
 9. Marek Florek, Aldona Kurzawska, Dominik Kacper Płaza, Nowe cmentarzysko w Rzeczycy Suchej, gm. Dwikozy, woj. Świętokrzyskie
 10. Paweł Kocańda, Ewelina Ocadryga-Tokarczyk, Tomasz Tokarczyk, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w 2017 roku na ulicy 3 Maja w Rzeszowie, stanowisko 17
 11. Joanna Rogóż, Nowożytne cmentarzysko z Placu Farnego oraz pochówki przy kościele św. Krzyża w Rzeszowie – wstępne informacje z badań antropologicznych
 12. Sylwester Czopek,  Odeszli – Tadeusz Aksamit, Józef Janowski

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 38 (2017)

 1. V. Bicbaev, O. Jakubenko, M. Rybicka, D. Verteletskyi, Ceramika kultury pucharów lejkowatych w kontekście grupy Brynzeny kultury trypolskiej na przykładzie osiedli w Brynzenach-Cygance i Żwańcu
 2. E. SieradzkaStylistyka ceramiki grupy wschodniej kultury amfor kulistych – ujęcie strukturalne
 3. E.M. KłosińskaFrom the research on clay processing and the use of pottery products among the population of the Lusatian culture in the Lublin region
 4. E.M. Kłosińska, J. Orzeł, S. Sadowski, Z badań nad znaleziskami brązowych sierpów z guzkiem na Lubelszczyźnie i na terenach ościennych
 5. W. Rajpold, Szpile w tarnobrzeskiej kulturze łużyckiej. Przyczynek do badań nad ich związkiem z wiekiem i płcią, oraz rozważania na temat pojawienia się żelaza
 6. D. Grechko On the relations between burial type and a level of development of the society
 7. M. Burghardt, Stratyfikacja społeczna ludności prawobrzeżnego leśnostepowego Podnieprza okresu Scytii klasycznej (2. poł. VI – IV/III w. p.n.e)
 8. T. Bochnak, Z. Opielowska-NowakZubowice, pow. zamojski, stan. 1 – brązowa situla z grobu kultury przeworskiej świadectwem kontaktów wzdłuż tzw. „szlaku bastarneńskiego”?
 9. M. DzikZabytki z wczesnośredniowiecznych cmentarzysk z grobami w obudowach kamiennych pochodzące z badań Nikolaja P. Awenariusa
 10. N. GlińskaWielowymiarowe analizy statystyczne jako narzędzie do podziału typologicznego form naczyń na przykładzie wczesnośredniowiecznej ceramiki z Wiślicy
 11. A. Rozwałka, Przedpaństwowy gród w Garbowie i jego zaplecze osadnicze. Zarys problematyki
 12. A. PelisiakMateriały neolityczne i z epoki brązu z Bieszczadów Wysokich. Odkrycia 2016 rok
 13. Вертелецький Д.Ю., Бардецький А.Б., Нові пам`ятки трипільської культури з північно-західного краю Мізоцького кряжу на Волинській Височин
 14. WPasterkiewiczWyniki badań archeologicznych na cmentarzysku z późnego neolitu w Sadowiu koło Opatowa
 15. SCzopekKTrybałaZawiślakTTokarczykETokarczykMBurghardtJAdamikProksaWRajpoldPierwsze sprawozdanie z weryfikacyjnych badań na grodzisku z wczesnej epoki żelaza w Chotyńcu
 16. S. Czopek, Aktualne problemy zarządzania archeologicznym dziedzictwem kulturowym
 17. K. Trybała-ZawiślakStudia muzeologiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim – próba odpowiedzi na zapotrzebowanie muzeów XXI wieku
 18. M. Okoński, (rec.),Richard Bradley, A Geography of Offerings. Deposits of Valuables in the Landscapes of Ancient Europe, Oxbow Books, Oxford – Philadelphia 2017, 222 strony, ISBN 978-1-78570-477-2

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 37 (2016)

 1. Dariusz Bobak, Marta Połtowicz-Bobak, Zdzisław Jary, Jerzy Raczyk, Piotr Moska, Chronologia osadnictwa szeleckiego na stanowisku Lubotyń 11, pow. głubczycki, w świetle bayesowskiego modelowania datowań
 2. Telizhenko Sergii, The Ceramic Complex of the Neolithic Object 17 of the Multilayered Site Ratniv-II (Volynia, Western Ukraine)
 3. Mateusz Kalita, Agnieszka Kukułka, Barbara Szpunar, Andrzej Szpunar, Materiały wczesnoneolityczne ze stanowiska Biesiadki 16, gm. Gnojnik
 4. Dariusz Król, Nekropole z bezkomorowymi grobowcami kultury pucharów lejkowatych w Polsce południowo-wschodniej w dorzeczach Wisły i Sanu. Przegląd historii i stanu badań
 5. Małgorzata Rybicka, Nowe dane w kwestii datowania  kultury pucharów lejkowatych na Podgórzu Rzeszowskim
 6. Joanna Adamik, Marcin Burghardt, Wojciech Rajpold, Materiały kultury trzcinieckiej i tarnobrzeskiej kultury łużyckiej ze stanowiska Wierzawice 4, pow. leżajski w świetle analiz archeologicznych
 7. Joanna Rogóż, Pochówki tarnobrzeskiej kultury łużyckiej ze stanowiska nr 4 w Wierzawicach, gm. Leżajsk, woj. podkarpackie w aspekcie badań antropologicznych
 8. Dariusz Bobak, Katarzyna Trybała-Zawiślak, Statystyczna analiza zespołów grobowych z cmentarzyska tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Kłyżowie, pow. stalowowolski
 9. Elżbieta Małgorzata Kłosińska, Metallurgical production of the Lusatian culture in the Lublin region
 10. Marcin Burghardt, Wyznaczniki płci w grobach ludności grup leśnostepowych kultury scytyjskiej
 11. Tomasz Bochnak, Piotr N. Kotowicz, Zuzanna Opielowska, Dwa celtyckie depozyty przedmiotów żelaznych z Pakoszówki, pow. sanocki
 12. Joanna Żółkowska, Przyczynek do badań nad wczesnośredniowiecznymi zawieszkami z wizerunkami przypisywanymi św. Jerzemu. Znaleziska z obszaru Polski
 13. Piotr Wroniecki, Artur Jedynak, Badania geofizyczne i wykopaliskowe na stanowisku 63 w Krzczonowicach, pow. ostrowiecki, w latach 2010-2011
 14. Andrzej Pelisiak, Nowe znaleziska z neolitu i wczesnej epoki brązu z polskich Bieszczadów Wysokich
 15. Elżbieta Małgorzata Kłosińska, Contribution to identification of the Lublin region links with the East Baltic milieu in the Bronze Age
 16. Katarzyna Trybała-Zawiślak, Obiekt ze „scyto-tracką” ceramiką toczoną z osady tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na stan. 6 w Dębinie, pow. łańcucki
 17. Kamil Karski, Monika Kuraś, Tomasz Tokarczyk, Grot włóczni z okresu rzymskiego odkryty w miejscowości Gorzyce, powiat tarnobrzeski
 18. Ігор А. Готун , Сергій А. Горбаненко, Марина С. Сергєєва, ЖИТЛО З СОФІЇВСЬКОЇ БОРЩАГІВКИ ТА ПРОЯВИ ОДНОГО ІЗ ДАВНІХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ОБРЯДІВ
 19. Rafał Niedźwiadek, Pochówki w kryptach pod południową nawą kościoła pojezuickiego p.w. św. Jana w Lublinie
 20. Jan Dąbrowski, O szacowaniu znaczenia brązów. Na marginesie opracowania W. Rajpolda „Zabytki brązowe a archeologia osadnictwa na przykładzie Polski południowo-wschodniej”
 21. Tadeusz Malinowski, (rec.) Marta Kalisz-Zielińska, Józef Kostrzewski jako prekursor edukacji muzealnej w Polsce po II wojnie światowej, [w:] Alicja Pihan-Kijasowa, Danuta Konieczka-Śliwińska (red.) Nie zgaśnie pamięć o Waszej pracy. Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 2016, s. 105-114
 22. Edyta Anna Marek, (rec.) Leszek Gardeła, Scandinavian Amulets in Viking Age Poland, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Rzeszów 2014, 166 stron, ISBN 978-83-7667-197-0

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 36 (2015)

 1. Sylwester Czopek, Profesora Marka Gedla spotkania z Rzeszowem
 2. Dariusz Bobak, Marta Połtowicz – Bobak, Materiały świderskie ze stanowiska Łąka 1-16 (pow. rzeszowski) na tle osadnictwa w Polsce południowo-wschodniej
 3. Andrzej Pelisiak, Zbigniew Maj, Łukasz Bajda, First sites of Corded Ware culture from the high part of the Bieszczady Mountains (south east Poland)
 4. Aleksandra Sznajdrowska, Mirosław Mazurek, Nowe źródła do badań nad obrządkiem pogrzebowym kultury malickiej
 5. Małgorzata Rybicka, Aleksander Diachenko, Nowe dane o relacjach między kulturą trypolską a kulturą pucharów lejkowatych na zachodniej Ukrainie
 6. Elżbieta Małgorzata Kłosińska, Lusatian culture in the Lublin region – history and state of research
 7. Ewelina Ocadryga-Tokarczyk, Joanna Rogóż, Tomasz Tokarczyk, Nowe materiały funeralne ze stanowiska 18 w Wierzawicach, pow. leżajski w ujęciu archeologicznym i antropologicznym
 8. Wojciech Rajpold, Zabytki brązowe a archeologia osadnictwa na przykładzie Polski południowo-wschodniej
 9. Katarzyna Skowron,  Siedliska, stanowisko 10 – osada z wczesnej epoki żelaza
 10. Marcin Burghardt, Weapons and the military of the population of the West Podolian group of the Early Scythian culture in the light of sepulchral sources
 11. Tadeusz Malinowski, Motyw głowy w kulturze pomorskiej
 12. Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska,  Interpretacja polepy odkrytej na osadzie wielokulturowej na przykładzie stanowiska nr 1 w Zamiechowie, pow. jarosławski
 13. Nina Glińska, Halina Młodecka, Zróżnicowanie surowcowe wczesnośredniowiecznej ceramiki z Wiślicy w świetle wyników badań chemicznych
 14. Andrzej Rozwałka, Cylindryczna wieża na Wzgórzu Zamkowym w Lublinie w świetle źródeł archeologicznych i architektonicznych
 15. Zbigniew Kubiatowski, Wiedza studentów archeologii z zakresu promocji  i wykorzystania archeologii do rozwoju społecznego i gospodarczego
 16. Andrij Hawinskyj, Wojciech Pasterkiewicz, Jakub Rogoziński, Wyniki archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na osadach kultury pucharów lejkowatych w Trościańcu koło Mikołajowa i Otynewyczach koło Żydaczowa, lewe dorzecze górnego Dniestru
 17. Elżbieta Małgorzata Kłosińska, Brązowa bransoleta z Turkowic, pow. hrubieszowski
 18. Katarzyna Trybała-Zawiślak, Znaleziska brązowe ze Strzegocic, pow. dębicki w zbiorach Muzeum Regionalnego w Dębicy
 19. Valeriu Sîrbu, Maria-Magdalena Ştefan, Dan Ştefan, Tomasz Bochnak, Teliţa-Celic Dere, kompleks osadniczy z VI – III w. p.n.e. w północnej Dobrudży. Wyniki badań rumuńsko-polskiej misji archeologicznej za lata 2008-2015
 20. Tomasz Bochnak, Piotr N. Kotowicz, Bruchstücke von zwei keltischen Hohlbuckelringen aus Pakoszówka, Kr. Sanok, im Südosten Polens
 21. Michał Parczewski, Cmentarzysko i domniemane grodzisko wczesnośredniowieczne w Walawie, pow. przemyski – próba weryfikacji
 22. Tadeusz Malinowski, Uwagi odnoszące się do publikacji poświęconej profesorowi Józefowi Kostrzewskiemu
 23.  Joanna Podgórska-Czopek, Halina Martuszewska (1941-2015)
 24. Joanna Podgórska-Czopek,  Antoni Talar (1940-2015

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 35 (2014)

 1. Tibor Kemenczei – 75
 2. Jan Chochorowski, Scytowie a Europa Środkowa – historyczna interpretacja archeologicznej rzeczywistości
 3. Janusz Kowalski-Bilokrylyy, Pochodzenie kolczyków typu Kłyżów
 4. Josyp J. Kobaľ, Scheibengedrehte graue Keramik der Kuštanovice Kultur aus Transkarpatien (Ukraine)
 5. Sylwester Czopek, Andrzej Pelisiak, Remarks on the Tarnobrzeg Lusatian culture flintworking with particular emphasis on settlement materials
 6. Monika Kuraś, Tomasz Tokarczyk, Osada tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na stanowisku numer 26 w Sarzynie, pow. leżajski
 7. Anna Bajda-Wesołowska, Tomasz Bochnak, Monika Hozer, Bogaty grób kobiecy z wczesnej epoki żelaza odkryty w miejscowości Zabłotce, pow. jarosławski, stan. 27
 8. Agnieszka Reszczyńska, Nowe materiały do poznania włókiennictwa kultury przeworskiej z obszaru południowo-wschodniej Polski
 9. Юрий А. Пуголовок, Сергей А. Горбаненко, Печь как культовое место в жилище северян: археологические данные
 10. Tomasz Dzieńkowski, Stan, potrzeby i perspektywy badań archeologicznych nad wczesnym średniowieczem zachodniej części ziemi chełmskiej
 11. Marek Florek, Czy „grodzisko” to dawny, zniszczony grod? O niebezpieczeństwach korzystania ze źródeł topomastycznych
 12. Wojciech Krukar, Uwagi historyczno-geograficzne do hydronimii wschodniej części Karpat polskich
 13. Piotr Gębica, Sławomir Superson, Monika Hozer, Anna Bajda-Wesołowska, Geoarcheologiczny zapis ewolucji doliny Wisłoka na przykładzie stanowiska nr 19 w Białobrzegach
 14. Sławomir Superson, Znaczenie datowań archeologicznych i radiowęglowych w określaniu wieku współczesnych aluwiów powodziowych na stanowisku Budy Łańcuckie III
 15. Marta Połtowicz-Bobak, Dariusz Bobak, Piotr Gębica, Nowy ślad osadnictwa magdaleńskiego w Polsce południowo-wschodniej. Stanowisko Łąka 1-16 w powiecie rzeszowskim
 16. Michał Dobrzyński, Michał Parczewski, Katarzyna Piątkowska, Małgorzata Rybicka, Zabytki kultury pucharów lejkowatych w miejscowości Jasienica Sufczyńska, stan. 5, na Pogórzu Przemyskim
 17. Elżbieta M. Kłosińska, Nieznana szpila brązowa z miejscowości Pasieki, pow. Tomaszow Lubelski
 18. Elżbieta M. Kłosińska, Unikatowa fibula brązowa z terenu Lubelszczyzny
 19. Piotr N. Kotowicz, Ostroga żelazna z okresu wpływów rzymskich z Międzybrodzia, pow. Sanok
 20. Magdalena H. Rusek, Kamil Karski, Naczynie podwójne kultury Chimu w zbiorach Muzeum-Zamku w Łańcucie
 21. Oksana Adamyszyn, Działalność archeologiczna Jurija Zacharuka na zachodzie Ukrainy (z okazji 100-lecia urodzin)
 22. Tadeusz Malinowski, (rec.) Alina Jaszewska, Sławomir Kałagate (red.), Wicina. Badania archeologiczne w latach 2008–2012 oraz skarb przedmiotów pochodzących z Wiciny, wyd. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski, Fundacja Archeologiczna, Zielona Góra 2013, 593 strony, ilustracje, ISBN 978-83-938557-0-4
 23. Edyta A. Marek, (rec.) Leszek Gardeła, Kamil Kajkowski (red.), Motywy przez wieki. Tom 1. Motyw głowy w dawnych kulturach w perspektywie porównawczej, Bytów 2013, 303 strony

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 34 (2013)

Aleksandr Diaczenko: The gravity model: simulating the interactions in anisotropic space

Aleksandra Sznajdrowska: Grób kultury amfor kulistych ze stanowiska Rozbórz 42, gm. Przeworsk

Andrzej Pelisiak: Pojedyncze przedmioty kamienne a strefy aktywności osadniczej i gospodarczej w neolicie we wschodniej części Karpat Polskich

Wojciech Rajpold: Przemiany ludnościowe zachodzące od środkowego okresu epoki brązu do początków epoki żelaza w tarnobrzesko-koprzywnickim regionie osadniczym

Piotr N. Kotowicz: Problematyka badań bronioznawczych nad wczesnośredniowiecznym uzbrojeniem Lubelszczyzny

Antoni Lubelczyk: Zespół kafli z dawnego dworu w Twierdzy, pow. Strzyżów, woj. podkarpackie

Dariusz Król, Aleksandr Pozichowski, Jakub Rogoziński, Małgorzata Rybicka: Krótka informacja o wynikach badań przeprowadzonych w 2012 roku w Nowomalinie-Podobanka, rejon Ostrog

Mirosław Mazurek, Jerzy Okoński, Małgorzata Rybicka: Studium przypadku. Obiekt 3834 z Rozborza, stan. 28, woj. podkarpackie

Jakub Czaja, Monika Kuraś: Znalezisko siekiery z podniesionymi brzegami z miejscowości Turbia, pow. Stalowa Wola

Elżbieta Małgorzata Kłosińska: Żulice, pow. Tomaszów Lubelski – domniemany zespół zabytków z wczesnej epoki żelaza

Elżbieta Małgorzata Kłosińska: Zapomniany skarb ozdób brązowych z miejscowości Skwarne, pow. Mińsk Mazowiecki

Urszula Bugaj, Predrag Lutovac, Zbigniew Polak, Maciej Trzeciecki: Relics of masonry structures on đuteza Hill

Halina Taras* Wojciech Taras (rec.): Maciej Trzciński (red.), Archeologia sądowa w teorii i praktyce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, 201 stron, ISBN 978-83-264-4057-1

SUPLEMENT – Oleksij Komar, Natalia Chamajko: Idol ze Zbrucza: zabytek z epoki romantyzmu?

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 33 (2012)

 1. Andrzej Szpunar, Pamięci Jerzego Okońskiego (1958–2012)
 2. Michał Parczewski, Andrzej Pelisiak, Kazimierz Szczepanek, Najdawniejsza przeszłość polskich Bieszczadów
 3. Michał Dobrzyński, Katarzyna Piątkowska, Zagadnienie eksploatacji łuszczniowej w kulturze pucharów lejkowatych na podstawie zabytków krzemiennych ze stanowiska 8/19 w Piaskach Wielkich, pow. Świdnik, woj. lubelskie
 4. Aleksandra Sznajdrowska, Recepcja wzorców rösseńskich na Niżu
 5. Joanna Adamik, Marcin Burghardt, Materiały kultury trzcinieckiej ze stanowiska 8 w Trzebownisku, pow. Rzeszów
 6. Joanna Adamik, Marcin Burghardt, Scytyjskie żelazne ciosła z bocznymi występami
 7. Elżbieta Małgorzata Kłosińska, Przyczynek do badań nad występowaniem przedmiotów krzemiennych, kamieni i skamielin w grobach ludności kultury łużyckiej na Lubelszczyźnie
 8. Piotr Łuczkiewicz, Roztislav W. Terpilovskij, Grób wojownika z młodszego okresu przedrzymskiego z miejscowości Mutyn na północno-wschodniej Ukrainie
 9. Inna D. Potechina, Wyniki analizy antropologicznej ciałopalnego pochówku z Mutyna
 10. Izabela Wnuczek, Strój Markomanów – Swebów w starszym okresie rzymskim
 11. Йocип В. Кобаль, Давньоугорcькі археологічні пам’ятки Закарпаття (Україна)
 12. Karol Leś, Nadzór archeologiczny w teorii i praktyce (na przykładzie woj. podkarpackiego)
 13. Joanna Nowak, Jama kultury mierzanowickiej z osady wielokulturowej w Zamiechowie, stan. 9, pow. Jarosław
 14. Elżbieta Małgorzata Kłosińska, Nieznane cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Makowie, pow. Racibórz
 15. Ol’ga Ivanova, “Carottes” amphorae excavated in Mangup settlement (south-western Crimea)
 16. Stanislav Shabanov, Two conical glass beakers from the Late Roman Period in the Crimea
 17. Андрій Бардецький, Дослідження поселення лужицької і поморської культур в смт. Шацьк (урочище Сад) наВолині
 18. Сергій Демедюк, Дослідження Шацького городища на Волині у 2011 році
 19. Олексій Златогорський, Дослідження 2011 р. натериторіїВолинськоїтаРівненськоїобластей
 20. Katarzyna Piątkowska, (rec.) Shennan Stephen, Genes, Memes and Human History. Darwinian Archeology and Cultural Evolution, Thames and Hutson Ltd, London 2002
 21. Piotr Łuczkiewicz, Sprawozdanie: Arbeitsgemeinschaft Eisenzeit beim West- und Süddeutschen Verband für Altertumsforschung e.V. „Waffen – Gewalt – Krieg”. Międzynarodowa konferencja w Rzeszowie w dniach 19–22.09.2012 r. .
1 2 3 5
Skip to content