Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1968-1969 – volume 8 (1973)

 1. Marek Gedl, Profesor dr Rudolf Jamka

REFERATY X OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI ARCHEOLOGICZNEJ W RZESZOWIE, 19-21 II 1968 r.

 1. Kazimierz Moskwa, Stan badań nad grupą tarnobrzeską kultury łużyckiej
 2. Marek Gedl, Problematyka wczesnej fazy grupy tarnobrzeskiej
 3. Jerzy Wielowiejski, Okresy późnolateński i rzymski w  Polsce południowo-wschodniej
 4. Józef Janowski, Przełęcze karpackie w okresie rzymskim
 5. Tadeusz Roman Żurowski, Zagadnienia badawcze zamków średniowiecznych na terenie województwa rzeszowskiego

MATERIAŁY

 1. Kazimierz Moskwa, Osadnictwo kultury łużyckiej w Jasionce pow. Rzeszów
 2. Ewa Szarek-Waszkowska, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Obojnie przysiółek Zaosie pow. Tarnobrzeg

SPRAWOZDANIA

 1. Maria Zielińska-Durda, Badania archeologiczne na cmentarzysku kultury łużyckiej w Zasławiu pow. Sanok w roku 1969
 2. Andrzej Koperski, Komunikat o badaniach archeologicznych w Trójczycach, pow. Przemyśl w latach 1968-1969
 3. Jan Martuszewski, Badania archeologiczne na wielokulturowym stanowisku nr 1 w Tryńczy, pow. Przeworsk
 4. Anna Szałapata, Maria Zielińska-Durda, Osada z późnego okresu rzymskiego w Lesku
 5. Józef Janowski, Wczesnośredniowieczne ciałopalne cmentarzysko kurhanowe w Trepczy pow. Sanok
 6. Maria Cabalska, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych prowadzonych na grodzisku w Mymoniu pow. Sanok w 1969 r.
 7. Aleksandra Gruszczyńska, Badania wykopaliskowe na stanowisku nr 3 w Rzeszowie-Staromieściu w  latach 1968–1969
 8. Andrzej Koperski, Ratownicze badania archeologiczne na terenie wczesnośredniowiecznej osady garncarskiej w Przemyślu
 9. Aleksandra Gruszczyńska, Badania na stanowisku nr 2 w Cieszanowie pow. Lubaczów w  roku 1969
 10. Antoni Kunysz, Sprawozdanie z badań archeologicznych przy budynku byłej Szkoły Katedralnej w  Przemyślu w  latach 1968–1969
 11. Maria Zielińska-Durda, Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych na terenie Sanoka w  roku 1968
 12. Maria Zielińska-Durda, Sprawozdanie z wstępnych badań wykopaliskowych na „Zamczysku” w Nowotańcu pow. Sanok w roku 1969
 13. Andrzej Koperski, Badania archeologiczne na terenie Medyki pow. Przemyśl przeprowadzone w roku 1969
 14. Andrzej Koperski, Sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych na terenie zamku w Przemyślu w 1969 r.
 15. Renata Frazikowa, badania architektoniczne kamienicy w Rynku 3 w Przemyślu
 16. Antoni Talar, Penetracja archeologiczna północnej i wschodniej części województwa rzeszowskiego w roku 1968
 17. Józef Stanisław Barłowski, Nowe stanowiska i materiały z terenu przyległego do miasta Rzeszowa
 18. Maciej Skowroński, Zabytki archeologiczne w izbach pamiątek powiatu brzozowskiego
 19. Antoni Talar, Wczesnomezolityczne stanowisko w Chlewiskach pow. Lubaczów
Skip to content