Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1970-1972 – volume 9 (1975)

MATERIAŁY

 1. Ewa Szarek-Waszkowska, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Krzemienicy, pow. Mielec
 2. Marek Gedl, Badania nad zespołem osadniczym grupy tarnobrzeskiej w Bachórzu-Chodorówce, pow. Brzozów, w latach 1970-1972
 3. Barbara Bugajska, Analiza antropologiczna i demograficzna cmentarzyska ciałopalnego ze stanowiska 1 w Bachórzu-Chodorówce, pow. Brzozów

SPRAWOZDANIA

 1. Andrzej Koperski, Wyniki prac wykopaliskowych w Trójczycach, pow. Przemyśl w 1970 r.
 2. Anna Szałapata, Maria Zielińska-Durda, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych prowadzonych na osadzie z późnego okresu rzymskiego w Lesku, w roku 1970
 3. Aleksandra Gruszczyńska, Badania wykopaliskowe na stanowisku nr 3 w Świlczy, pow. Rzeszów w latach 1970-1971
 4. Michał Parczewski, Osada wielokulturowa w Bachórzu, pow. Brzozów, stanowisko 16
 5. Anna Szałapata, Maria Zielińska-Durda, Wczesnośredniowieczna osad w Lesku, stanowisko 2
 6. Andrzej Koperski, Komunikat z badań archeologicznych w Przemyślu – ul. Pstrowskiego
 7. Maria Cabalska, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1970 roku w Mymoniu, pow. Krosno
 8. Michał Parczewski, Badania wykopaliskowe w Bachórzu, pow. Brzozów na stanowiskach 2, 3 i 12
 9. Tadeusz Roman Żurowski, Sobień nad Sanem – badania archeologiczno-architektoniczne w latach 1968-1969
 10. Andrzej Koperski, Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego w 1970 roku
 11. Andrzej Koperski, Komunikat z badań archeologicznych rynku przemyskiego w 1972 roku
 12. Aleksandra Gruszczyńska, Badania archeologiczne na terenie zamczyska w Głuchowie, pow. Łańcut w roku 1972
 13. Maria Zielińska-Durda, Badania archeologiczne w 1970 roku na „Zamczysku” w Nowotańcu, pow. bieszczadzki
 14. Antoni Kunysz, Zagadkowe tygle odlewnicze z Przemyśla
 15. Artur Bata, Badania archeologiczne na domniemanym grodzisku w Niebieszczanach, pow. bieszczadzki prowadzone w roku 1972
 16. Andrzej Koperski, Wyniki powierzchniowych badań archeologicznych na terenie powiatu przemyskiego w 1970 roku
Skip to content