Report of the Rzeszow Archaeological Center for 1965 – volume 5 (1965)

 1. Franciszek Błoński, Wkład rzeszowskich archeologów w obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego
 2. Rudolf Jamka, Badania archeologiczne w województwie rzeszowskim w 1965 r.
 3. Kazimierz Moskwa, Ochrona zabytków archeologicznych w województwie rzeszowskim w roku 1965
 4. Tadeusz Aksamit, Badania osad neolitycznych na terenie Rzeszowa
 5. Tadeusz Aksamit, Badania archeologiczne osady neolitycznej w Kormanicach, pow. Przemyśl
 6. Jerzy Micek, Badania wykopaliskowe na osadzie kultury łużyckiej w Cisowym Lesie, pow. Nisko
 7. Marek Gedl, Badania na cmentarzysku kultury łużyckiej w Bachórzu-Chodorówce, pow. Brzozów
 8. Antoni Talar, Prace ratownicze na ciałopalnym cmentarzysku łużyckim w Nisku-Warchołach
 9. Józef Janowski, Z badań nad osadnictwem kultury łużyckiej w  Wietrznie, pow. Krosno
 10. Anna Szałapata, Badania archeologiczne w Świerchowej, pow. Jasło
 11. Jerzy Kolendo, Wyniki prac wykopaliskowych na terenie osady z okresu rzymskiego w Maćkówce, pow. Przeworsk
 12. Andrzej Koperski, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na późnorzymskiej osadzie w Krasiczynie, pow. Przemyśl
 13. Kazimierz Moskwa, Stanowisko wielokulturowe w Orzechowcach, pow. Przemyśl
 14. Maria Cabalska, Wędzidło typu huńskiego z Mymonia, pow. Sanok
 15. Elżbieta Nosek, Wyniki analizy metaloznawczej wędzidła z Mymonia, pow. Sanok
 16. Edward Pudełko, Ratownicze badania archeologiczne w Sierakoścach, pow. Przemyśl
 17. Aleksandra Gruszczyńska, Badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznej osadzie w Rzeszowie-Staromieściu
 18. Aleksandra Gruszczyńska, Badania na osadzie w Nisku
 19. Antoni Jodłowski, Badania archeologiczne na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Przeczycy, pow. Jasło
 20. Piotr Kaczanowski, Badania ratownicze przeprowadzone na stanowisku wczesnośredniowiecznym w Prałkowcach, pow. Przemyśl
 21. Józef Janowski, Badania archeologiczne na osadzie wczesnośredniowiecznej przy kościele św. Wojciecha w Krośnie
 22. Antoni Kunysz, Badania archeologiczne na osadzie garncarskiej w Przemyślu
 23. Tadeusz R. Żurowski, Sobień nad Sanem
 24. Halina Martuszewska, Badania wykopaliskowe w Bieczu, pow. Gorlice
 25. Bogusław Gierlach, Z działalności Zespołu Archeologicznego Spółdzielni Pracy „Geowiert”
 26. Jacek Strupiechowski, Ewa Kowalczewska, Dariusz Członkowski, Archeologiczne prace ratownicze w Solinie, pow. Lesko
 27. Antoni Kunysz, Badania archeologiczno-architektoniczne w Krasiczynie, pow. Przemyśl
 28. Józef T. Frazik, Wyniki ważniejszych odkryć architektonicznych w zamku krasiczyńskim w  latach 1963–1965
 29. Józef Janowski, Kilka uwag nad problematyką badawczą Zamku w Odrzykoniu, pow. Krosno w świetle dotychczasowych prac archeologicznych
 30. Tadeusz R. Żurowski, Prace wykopaliskowe na terenie Warowni z końca XVII wieku w Zagórzu, pow. Sanok
 31. Antoni Talar, Badania powierzchniowe na terenie pow. niżańskiego
 32. Józef Janowski, Badania powierzchniowe i weryfikacyjne prowadzone przez Muzeum w Krośnie
 33. Piotr Kaczanowski, Andrzej Koperski, Wyniki badań powierzchniowych przeprowadzonych w powiecie przemyskim
 34. Kazimierz Godłowski, Badania poszukiwawcze przeprowadzone w roku 1965 w  rejonie budowy zapory wodnej w  Solinie
 35. Jan Martuszewski, Powierzchniowo–poszukiwawcze i weryfikacyjne badania archeologiczne na terenie powiatu gorlickiego
 36. Anna Szałapata, Zabytki archeologiczne uzyskane przez Muzeum w Rzeszowie w  latach 1964–1965
 37. Antoni Kunysz, Nowe nabytki Działu Archeologicznego Muzeum Ziemi Przemyskiej w roku 1965
 38. Bronisław Cmela, Działalność Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w Rzeszowie w roku 1964
 39. Bronisław Cmela, Ignacy Błaszkiewicz
Skip to content