Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1976-1979 – volume 11 (1984)

Anna Barłowska, Dr Kazimierz Moskwa

MATERIAŁY

 1. Michał Proksa, Próba analizy statystycznej kamiennych siekier neolitycznych ze zbiorów muzeów dawnego woj. Rzeszowskiego
 2. Kazimierz Moskwa, Badania zwiadowcze na stanowisku 4 w Wierzawicach, gm. Leżajsk, woj. Rzeszów
 3. Anna Barłowska, Osada z późnego okresu wpływów rzymskich w Lesku, woj. Krosno
 4. Aleksandra Gruszczyńska, Osada z wczesnego okresu wędrówek ludów w Świlczy, woj. Rzeszów
 5. Maria Cabalska, Wieloczłonowe grodzisko wczesnośredniowieczne w Tuligłowach, woj. Przemyśl
 6. Leszek Lenarczyk, Materiały archeologiczne z Góry Zamkowej w Bieczu
 7. Jerzy Piaskowski, Metaloznawcze badania starożytnych i wczesnośredniowiecznych przedmiotów żelaznych i żużla z południowo-wschodnich ziem Polski

SPRAWOZDANIA

 1. Wojciech Blajer, Stanowiska grupy tarnobrzeskiej w Zaborczu i Książnicach, woj. Rzeszów
 2. Michał Parczewski, Prace wykopaliskowe na stan. 16 w Bachórzu, woj. Przemyśl w roku 1976 oraz omówienie najważniejszych wyników dotychczasowych badań
 3. Anna Barłowska, Wielokulturowa osada w Leżajsku, woj. Rzeszów, stan. 3
 4. Michał Parczewski, Badania wykopaliskowe na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Wybrzeżu, woj. Przemyśl
 5. Michał Parczewski, Elżbieta Pohorska-Kleja, Archeologiczne badania poszukiwawcze nad górnym Sanem w 1979 r.
 6. Maria Zielińska-Durda, Badania wykopaliskowe na wielokulturowej osadzie w Hoczwi, gm. Lesko
 7. Maria Zielińska-Durda, Badania wykopaliskowe w Lisznej, gm. Sanok
 8. Michał Proksa, Krzysztof Szuwarowski, Badania archeologiczne na zamku w Przemyślu w roku 1974
 9. Aleksandra Gruszczyńska, Wyniki prac wykopaliskowych na Wzgórzu Zamkowym w Lubaczowie, woj. Przemyśl, w roku 1975
Skip to content