Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1980-1984 – volume 12 (1991)

MATERIAŁY

 1. Adam Kostek, Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej w Wietlinie III, gm. Laszki, woj. Przemyśl
 2. Zdzisław Jaworski, Próba oceny narządu żucia z ludzkich szczątków ciałopalnych ze wsi Furmany, woj. Tarnobrzeg
 3. Joanna Podgórska-Czopek, Sylwester Czopek, Materiały z osad kultury łużyckiej i kultury przeworskiej ze stan. 1 w Tarnobrzegu-Zakrzowie
 4. Zdzisław Kapica, Alicja Śmiszkiewicz-Skwarska, Henryk Stolarczyk, Charakterystyka antropologiczna wczesnośredniowiecznych szczątków kostnych z Lubaczowa, stan. „Zamek”, woj. Przemyśl

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Aleksandra Gruszczyńska, Prace wykopaliskowe na osadzie neolitycznej w Łańcucie, stan. 3, w latach 1982-1984
 2. Elżbieta Kłosińska, Osada kultury trzcinieckiej w Rakszawie, stan. 12, woj. Rzeszów
 3. Sylwester Czopek, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Białobrzegach, woj. Rzeszów (stanowiska 1 i 5) w latach 1982-1984
 4. Joanna Podgórska-Czopek, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na osadach kultury przeworskiej w Białobrzegach, stanowisko 8 i Budach Łańcuckich, stanowisko 5, woj. Rzeszów (badania 1984)
 5. Marek Florek, Badania sondażowe na cmentarzysku kurhanowym w Przędzelu, gm. Rudnik n. Sanem, woj. Tarnobrzeg
 6. Anna Muzyczuk, Sprawozdanie z badań terenowych prowadzonych przez Dział Archeologiczny Muzeum Okręgowego w Krośnie w latach 1981-1984
 7. Maria Zielińska-Durda, Badania na zamku w Sanoku w latach 1981-1984
 8. Michał Proksa, Wyniki badań archeologicznych zamku w Węgierce, woj. Przemyśl
 9. Michał Proksa, Zamek bastionowy w Dukli w świetle badań architektoniczno-archeologicznych
 10. Ewa i Andrzej Kokowscy, Nieznany enkolpion brązowy z Przemyśla
Skip to content