Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 32 (2011)

 1. Adam Nowak: Zabytki krzemienne ze stanowiska Maków 20, pow. raciborski, na tle paleolitu Górnego Śląska
 2. Dorota Nabiałek: Ceramika neolityczna ze stanowiska 1 w Grzęsce, pow. Przeworsk
 3. Barbara Kołodziej: Pochówki zwierzęce w neolicie na terenie ziem Polski
 4. Katarzyna Piątkowska, Michał Dobrzyński: Technologia bifacjalnych noży sierpowatych na podstawie znalezisk grobowych kultury mierzanowickiej ze Skołoszowa, stan. 7, pow. Jarosławski
 5. Joanna Adamik, Marcin Burghardt: Osada tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Białobrzegach, pow. Łańcut, stanowisko nr 5, w świetle ostatnich badań
 6. Monika Bajka, Marek Florek: Nowe dane do badań nad cmentarzyskami wczesnośredniowiecznego Sandomierza
 7. Wanda Kozak-Zychman: Materiały kostne z pochówków wczesnośredniowiecznych odkrytych na Wzgórzu Staromiejskim (stan. 7) w Sandomierzu – analiza antropologiczna
 8. Irena Kutyłowska: Zapomniany wczesnośredniowieczny klasztor w Stołpiu na Lubelszczyźnie
 9. Irena Kutyłowska: Zaginiony wąwolnicki zamek Kazimierza Wielkiego na Lubelszczyźnie
 10. Małgorzata Rybicka: Przyczynek do badań nad datowaniem wczesnych faz kultury pucharów lejkowatych na Niżu Polski
 11. Monika Kuraś, Tomasz Tokarczyk: Grot żelazny z młodszego okresu przedrzymskiego z Pikul, pow. Janów Lubelski
 12. Halina Taras, Wojciech Taras: Prawo ochrony zabytków – aktualności wydawnicze
 13. Joanna Adamik (rec.): Makarewicz P., Trzciniecki krąg kulturowy – wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy, Archaeologia Bimaris – Monografie, t. 3, Poznań 2010, 445 stron
 14. Izabela Wnuczek (rec.): Viktor Ì. Kločko (red.), Gordììvs’kij mogil’nik, Winnica 2011, 287 stron

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 31 (2010)

 1. Maciej Wawrzczak: Kolekcja zabytków archeologicznych pozyskanych ze stanowisk zlokalizowanych w obrębie miejscowości Trzebownisko, gm. loco, woj. podkarpackie
 2. Małgorzata Stryjkowska: Materiały z badań przeprowadzonych w 1993 roku na stanowisku Spytkowice 26
 3. Bogusław Gediga: Pojęcie epoki brązu w periodyzacji pradziejów (na marginesie dyskusji przed laty z J. Machnikiem o rozumieniu tego pojęcia)
 4. Jan Dąbrowski: Uwagi o wiedzy medycznej ludności kultury łużyckiej
 5. Kamil Kaptur: Nowe znaleziska monet rzymskich z Wyżyny Sandomierskiej (woj. świętokrzyskie). Przyczynek do badań nad osadnictwem okresu rzymskiego w Górach Świętokrzyskich i na Wyżynie Sandomierskiej
 6. Dariusz Bobak, Maria Łanczont, Adam Nowak, Marta Połtowicz-Bobak, Sabina Tokarczyk: Wierzawice, st. 31 – nowy ślad osadnictwa magdaleńskiego w Polsce południowo-wschodniej
 7. Piotr Gębica, Łukasz Dryniak, Jerzy Okoński, Renata Zych, Monika Hozer, Anna Bajda-Wesołowska, Magdalena Wilk, Dariusz Niemasik, Wojciech Pasterkiewicz: Badania geoarcheologiczne na trasie autostrady A-4. Stratygrafia nawarstwień i zmiany środowiska na stanowiskach w Łące, Woli Małej, Białobrzegach, Gorliczynie i Ożańsku, woj. podkarpackie
 8. Sylwester Czopek, Joanna Trąbska: Naczynie gliniane ze śladami naprawy (?) ze stanowiska 158 w Jarosławiu
 9. Piotr N. Kotowicz, Marcin Glinianowicz: Kolejne odkrycia archeologiczne na wielokulturowej osadzie w Sanoku-Olchowcach, stan. 10
 10. Олексій Златогорський, Андрій Бардецький: Дослідження багатошарового поселення Гнідавська Гірка біля Луцька у 2009 році
 11. Олексій Златогорський, Сергій Демедюк: Дослідження Шацького городища на Волині у 2009 році
 12. Віктор Баюк: Обстеження району давньоруського городища Борисковичі у сезоні 2009 року
 13. Łukasz Antosik: Nowożytne tekstylia z trumny znalezionej w kolegiacie w Jarosławiu
 14. Zdzisław Gil: Szczególnie zasłużona dla miasta Krosna. Wspomnienie o Annie Muzyczuk (1956-2010)

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 30 (2009)

 1. Marek Florek, Jerzy Libera: Zabytki archeologiczne w zbiorach Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej w Rudniku nad Sanem (kolekcja ks. Franciszka Nicałka)
 2. Jerzy Okoński, Barbara i Andrzej Szpunar: Mikroregion osadniczy wczesnego średniowiecza w dolinie środkowej Wisłoki w świetle badań w 2008 roku
 3. Bartosz Pankowski: Stan badań archeologicznych nad średniowiecznymi zamkami dawnego województwa sandomierskiego
 4. Bartosz Pankowski: Stan badań archeologicznych nad średniowiecznymi zamkami dawnego województwa sandomierskiego – Katalog (CD)
 5. Marta Połtowicz-Bobak, Dariusz Bobak, Rafał Janicki: Nowy ślad osadnictwa środkowopaleolitycznego na Podkarpaciu
 6. Sylwester Czopek, Joanna Ligoda, Joanna Podgórska-Czopek: Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2008 roku na stanowisku 1 w Grzęsce, pow. Przeworsk
 7. Joanna Ligoda: Wstępne wyniki archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku 8 w Białobrzegach, pow. Łańcut (badania na trasie autostrady A4)
 8. Jacek Jeremicz, Magdalena Wilk: Łyżka odlewnicza kultury łużyckiej
 9. Elżbieta Małgorzata Kłosińska: Ażurowa aplikacja z motywem gryfa z Lubelszczyzny – awarski rarytas czy mistyfikacja?
 10. Jerzy Okoński: Stanowisko 3 w Żyrakowie, pow. dębicki. Wstępne wyniki i refleksje na marginesie badań „autostradowych”
 11. Monika Broszko: Badania archeologiczne prowadzone w Jarosławiu w latach 1960-2009
 12. Łukasz Dzik, Małgorzata Schild: Badania archeologiczne prowadzone na terenie województwa podkarpackiego w latach 2007-2008

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 29 (2008)

 1. Katarzyna Szperkowska, Wyposażenie grobów męskich w kulturze czerniachowskiej i Sîntana de Mureş
 2. Piotr N. Kotowicz, Zespół obiektów wczesnośredniowiecznych na osadzie wielokulturowej nr 10 w Sanoku-Olchowcach
 3. Nina Ziębińska, Wczesnośredniowieczna ceramika z badań przeprowadzonych w 1996 roku w Wiślicy
 4. Monika Bajka, Znaleziska siekier z Kępia Zaleszańskiego nad dolnym Sanem na tle osadnictwa kultury ceramiki sznurowej (KCS) w północnej części Kotliny Sandomierskiej
 5. Marek Florek, Kolejne cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Rudniku nad Sanem, pow. niżański, woj. podkarpackie
 6. Sylwester Czopek, Anna Pawelec, Nowe informacje o cmentarzysku tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Grzęsce, pow. Przeworsk
 7. Joanna Ligoda, Magdalena Wilk, Wyniki badań osady z wczesnej epoki żelaza na stanowisku 20 w Siedliskach, gm. Lubenia, pow. Rzeszów
 8. Artur Jedynak, Groby podkloszowe ludności kultury pomorskiej z Ćmielowa koło Ostrowca Świętokrzyskiego
 9. Jean-Paul Guillaumet, Laurent Dhennequin, Tomasz Bochnak, Petra Goláňová, Wyniki badań wykopaliskowych zespołu pracowni rzemieślniczych Côme Chaudron na terenie oppidum Bibracte (Mont Beauvray, departamenty Nièvre i Saone-et-Loire), w roku 2007
 10. Sylwia Cygan, Maciej Dębiec, Obiekt wczesnośredniowieczny z wielokulturowego stanowiska nr 3 w Zwięczycy
 11. Wojciech Poradyło, Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 15 w Prałkowcach, gm. Krasiczyn
 12. Antoni Lubelczyk, Średniowieczne kafle ze studni zamkowej w Czudcu
 13. Sylwester Czopek, Prof. dr hab. Marek Gedl doktorem honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 28 (2007)

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Piotr Mitura, Grób (?) kultury ceramiki wstęgowej rytej w układzie stratygraficznym ze stanowiska 20 w Olchowej, gm. Iwierzyce, pow. ropczycko-sędziszowski
 2. Renata Zych, Wielokulturowe stanowisko w Wólce Krowickiej 3, pow. Lubaczów, woj. podkarpackie
 3. Maciej Pawlikowski, Jan Dąbrowski, Urszula Bugaj, Badania surowcowo-technologiczne ceramiki ze starszej epoki brązu
 4. Łukasz Niemiec, Żelazne kiełzno z cmentarzyska w Wierzawicach, pow. Leżajsk, stan. 18 na tle podobnych metalowych zabytków z terenu Polski z wczesnej epoki żelaza
 5. Maria Zielińska, Studnie późnośredniowieczne z Sanoka
 6. Wojciech Poradyło, Późnośredniowieczna i nowożytna ceramika z nadzorów prowadzonych na terenie Przemyśla i Krasiczyna
 7. Piotr Wojtal, Jarosław Wilczyński, Analiza zooarcheologiczna szczątków ssaków ze stanowiska 22 w Grodzisku Dolnym

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Sylwester Czopek, Dariusz Niemasik, Wojciech Pasterkiewicz, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych prowadzonych na stan. 117 w Rzeszowie
 2. Sabina Tokarczyk, Magdalena Wilk, Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 4 w Kłębowie, pow. Mielec, w 2006 roku
 3. Joanna Ligoda, Sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku 41 w Rzeszowie w latach 2006-2007
 4. Sylwester Czopek, Andrzej Pelisiak, Szerokopłaszczyznowe badania ratownicze prowadzone przez Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w 2006 i 2007 roku w Terliczce i Stobiernej
 5. Jean-Paul Guillamet, Laurent Dhennequin, Tomasz Bochnak, Federico Egloff, Petra Goláňová, Wyniki badań wykopaliskowych na oppidum Mont Beuvray/Bibracte (Sektory Côme Chaudron i Champlain) w roku 2006

RECENZJE

 1. Monika Hozer, Krušel’nic’ka L.I., Kultura Noa na zemlâh Ukraïni, L’viv 2006

KRONIKA

 1. Klaudia Badzińska, Małgorzata Schild, Badania archeologiczne prowadzone w 2006 roku na terenie województwa podkarpackiego

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 27 (2006)

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Marta Kaflińska, Neolityczne depozyty gromadne na ziemiach polskich
 2. Maciej Dębiec, Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej w Łańcucie, stanowisko 3 (badania z roku 1987 i 1989). Część pierwsza – materiały
 3. Piotr Mitura, Materiały kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska 55 w Rzeszowie
 4. Joanna Ligoda, Nowe materiały archeologiczne z kolekcji Andrzeja Pasieki
 5. Marek Florek, Jerzy Libera, Zabytki archeologiczne pochodzące z odkryć przypadkowych z północnej części Kotliny Sandomierskiej
 6. Łukasz Niemiec, Brązowe i żelazne szpile z główką sklepaną i zwiniętą w uszko w tarnobrzeskiej kulturze łużyckiej
 7. Wioletta Słota, Wczesnośredniowieczne studnie czerpalne z terenu Polski

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Maciej Dębiec, Aleksander Dzbyński, Andrzej Pelisiak, Drugi sezon badań wykopaliskowych na stanowisku 3 w Zwięczycy, gm. Boguchwała
 2. Sylwester Czopek, Andrzej Pelisiak, Pierwsze szerokopłaszczyznowe badania wykopaliskowe na odcinku autostrady A4 w obrębie województwa podkarpackiego
 3. Jean-Paul Guillaumet, Laurent Dhennequin, Tomasz Bochnak, Petra Goláňová, Doreen Mölders, Wyniki badań wykopaliskowych na celtyckim oppidum Bibracte/Mont Beuvray (dep. Saône-et-Lore i Nièvre), w sektorach Côme Chaudron i Champlain, w roku 2005

KRONIKA

 1. Małgorzata Schild, Klaudia Badzińska, Badania archeologiczne prowadzone na terenie województwa podkarpackiego w 2005 roku
 2. Sylwester Czopek, 5o lat rzeszowskiego ośrodka archeologicznego

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 26 (2005)

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Piotr Mitura, Andrzej Pasieka, Materiały krzemienne ze stanowiska 1 w Nowej Wsi, gm. Trzebownisko, woj. podkarpackie
 2. Maciej Dębiec, Materiały z badań ratowniczych na wielokulturowym stanowisku 31 w Rzeszowie
 3. Joanna Ligoda, Piotr Mitura, Renata Zych, Materiały z wielokulturowego stanowiska 6 w Babisze, gm. Tuszów Narodowy, pow. Mielec
 4. Marcin S. Przybyła, Zróżnicowanie stylistyczne dekoracji naczyń w początkach okresu pól popielnicowych na terenie Kotliny Karpackiej
 5. Maria Zielińska, Osada i cmentarzysko z młodszej epoki brązu w Sanoku-Olchowcach
 6. Barbara Szybowicz, Sanok-Olchowce, stanowisko 16. Analiza antropologiczna przepalonych szczątków kostnych z cmentarzyska ciałopalnego z epoki brązu
 7. Joanna Ligoda, Osada grupy tarnobrzeskiej na stanowisku 6 w Czarnej, pow. Łańcut
 8. Anna Lasota, Osada z okresu rzymskiego w Baranowie Sandomierskiej, pow. Tarnobrzeg, stan. 1
 9. Magdalena Wilk, Późnorzymskie naczynia zasobowe (w typie Krausengefässe) na obszarze południowo-wschodniej Polski

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Maciej M. Nowak, Domniemany grób kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku Rzeszów 16
 2. Elżbieta Kłosińska, Marcin Piotrowski, Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 54 w Perespie, gm. Tyszowce, w sezonach 2004-2004
 3. Katarzyna Trybała, Sondażowe badania wykopaliskowe na stan. 1 w Bratkowicach, gm. Świlcza
 4. Joanna Ligoda, Sprawozdanie z sondażowych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2004 roku na stanowisku 1 w Pogwizdowie, gm. Czarna, pow. Łańcut
 5. Regina Puka, Maciej Pawlikowski, Badania mineralogiczno-petrograficzne ceramiki ze stanowiska archeologicznego nr 22 w Grodzisku Dolnym

KRONIKA

 1. Klaudia Badzińska, Badania archeologiczne prowadzone na terenie województwa podkarpackiego w roku 2004
 2. Piotr N. Kotowicz, Międzynarodowa konferencja nauka „Sztuka wojenna na pograniczu polsko-rusko-słowackim w średniowieczu”, Sanok 2004

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 25 (2004)

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Piotr Mitura, Materiały kultury malickiej i grupy tarnobrzeskiej ze stanowiska 54 w Rzeszowie
 2. Marcin S. Przybyła, Wybrane aspekty obrządku pogrzebowego grupy tarnobrzeskiej
 3. Joanna Ligoda, Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej na stan. 1 w Tarnobrzegu
 4. Wojciech Poradyło, Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Trójczycach w pow. przemyskim
 5. Katarzyna Łojowska, Osada wczesnośredniowieczna w Tuszymie, pow. Mielec
 6. Jerzy Ginalski, Piotr N. Kotowicz, Elementy uzbrojenia i oporządzenia jeździeckiego z grodziska wczesnośredniowiecznego „Horodyszcze” w Trepczy, pow. Sanok, stan. 2

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Sylwester Czopek, Katarzyna Trybała, Sprawozdanie z sondażowych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na wielokulturowym stanowisku nr 3 w Zwięczycy, pow. Rzeszów
 2. Antoni Lubelczyk, Renata Zych, Osada kultury pucharów lejkowatych w Przeworsku, stan. 62
 3. Renata Zych, Stanowisko KPL w Tarnawce 9, gm. Markowa, woj. podkarpackie
 4. Elżbieta Kłosińska, Nowe znaleziska związane z osadnictwem ludności kultury łużyckiej na terenie Powiśla Lubelskiego
 5. Agnieszka Reszczyńska, Marek Půlpán, Badania na wielokulturowym stanowisku Levosovice, okr. Litomĕřice, Ustecky kraj
 6. Iwona Florkiewicz, Materiały kultury przeworskiej odkryte na stanowisku nr 1 we Fredropolu
 7. Βοлодимир Цигилик, Βοлодимир Касюхиич, Роман Грибович, Свирж – носеленя i виробничий центр пізньоримскої доби
 8. Wojciech Poradyło, Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych ma wczesnośredniowiecznej osadzie w Prałkowcach, gm. Krasiczyn
 9. Wojciech Poradyło, Wczesno- i późnośredniowieczne materiały z północnego przedpola zamku w Przemyślu
 10. Aleksandra Gruszczyńska, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych przeprowadzonych na terenie parku i murów fortyfikacji Zamku w Łańcucie w latach 2001-2003
 11. Monika Bober, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2003 roku w Rzeszowie, przy ul. Słowackiego

KRONIKA

 1. Małgorzata Schild, Badania archeologiczne prowadzone w 2003 roku na terenie województwa podkarpackiego
 2. Sylwester Czopek, Wystawa „Czas brązu” w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 24 (2003)

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Maciej Dębiec, Materiały kultury malickiej na stanowisku Fredropol 2
 2. Marcin S. Przybyła, Uwagi o chronologii ceramiki grupy tarnobrzeskiej
 3. Sylwester Czopek, Wielokulturowa osada na stanowisku nr 3 w Kliszowie, pow. Mielec
 4. Agnieszka Karnas, Osada grupy tarnobrzeskiej w Ostrowach Tuszowskich, pow. Kolbuszowa
 5. Iwona Florkiewicz, Osada z okresu wpływów rzymskich w Leżajsku na stanowisku 3
 6. Володимир M. Цигилик, Питання поховального обряду населення верхнього Наддністров’я перщих століть нашої ери
 7. Antoni Lubelczyk, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w roku 2001 na wczesnośredniowiecznej osadzie nr 14 w Wyżnem, pow. Strzyżów
 8. Radosław Liwoch, Stan badań nad grodziskami wczesnośredniowiecznymi i z początków późnego średniowiecza na zachodniej Ukrainie

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Andrzej Pelisiak, Ptaszkowice, stan. 3, gm. Zduńska Wola, woj. łódzkie. Osada kultury pucharów lejkowatych
 2. Andrzej Pelisiak, Wielokulturowe stanowisko z neolitu i początków epoki brązu w Kobyłkach, stan. 7, pow. Bełchatów, woj. łódzkie
 3. Renata Zych, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stan. 7 w Manasterzu w roku 2001
 4. Agnieszka Reszczyńska, Badania na wielokulturowym stanowisku 1C w Gródku nad Bugiem, pow. Hrubieszów, woj. lubelskie
 5. Wojciech Blajer, Marta Kaflińska, Uwagi o znaleziskach toporów kamiennych z Husowa
 6. Katarzyna Trybała, Unietycki sztylet z nieznanej miejscowości na Śląsku
 7. Adam Kita, Andrzej Kokowski, Znalezisko ze „Starego Sanu” w Przemyślu
 8. Waldemar Gliński, Jerzy Okoński, Stanisław Wilk, Badania na trasach światłowodowych w województwie świętokrzyskim – przykłady pozytywnego konserwatorstwa archeologicznego
 9. Sylwester Czopek, Czasowe wystawy archeologiczne w polskich muzeach w latach 1991-1999
 10. Małgorzata Schild, Badania archeologiczne prowadzone na terenie województwa podkarpackiego w 2002 roku

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 23 (2002)

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Leszek Starkel, Sylwester Czopek, Jacek Madeja, Anna Budek, Krystyna Harmata, Ewolucja środowiska a osadnictwo prahistoryczne na przedpolu brzegu Karpat w rejonie Sędziszowa i Rzeszowa
 2. Piotr Mitura, Aleksandra Gruszczyńska, Materiały kultury lubelsko-wołyńskiej w rejonie Księżych Górek w Łańcucie
 3. Andrzej Pelisiak, Organizacja wewnętrzna osad ludności kultury pucharów lejkowatych. Dobroń, stan. 1. Polska Środkowa
 4. Joanna Podgórska-Czopek, Materiały z ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 12 w Radymnie, pow. Jarosław (lata 1958-1961)
 5. Jerzy Okoński, Barbara Szpunar, Andrzej Szpunar, Materiały wczesnośredniowieczne ze środkowego biegu Wisłoki

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Małgorzata Kaczanowska, Lubomira Kaminská, Janusz Krzysztof Kozłowski, Marek Nowak, Marian Vizdal, Badania wykopaliskowe na wczesnoneolitycznej osadzie w miejscowości Moravany na wschodniej Słowacji w latach 1998-2001
 2. Renata Zych, Sprawozdanie z badań na stan. 13 w Tarnawce, gm. Markowa, woj. podkarpackie w 2000 r.
 3. Renata Zych, Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych na Płaskowyżu Kolbuszowskim
 4. Grzegorz Kieferling, Elżbieta Trela, Luźne znaleziska krzemiennych wyrobów bifacjalnych znad Lubaczówki
 5. Piotr Kotowicz, Żelazne grzywny grotopodobne z grodziska wczesnośredniowiecznego „Horodna” w Trepczy, pow. Sanok
 6. Antoni Lubelczyk, Sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych w roku 2000 na stan. 22 w Strzyżowie
 7. Małgorzata Schild, Badania archeologiczne prowadzone w 2001 roku na terenie województwa podkarpackiego

RECENZJE

 1. Krzysztof Ormian, Wojciech Blajer – „Skarby przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich”, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2001

KRONIKA

 1. Sylwester Czopek, Wyróżnienie dla rzeszowskich konferencji sprawozdawczych
1 2 3 4 5
Skip to content