Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 31 (2010)

 1. Maciej Wawrzczak: Kolekcja zabytków archeologicznych pozyskanych ze stanowisk zlokalizowanych w obrębie miejscowości Trzebownisko, gm. loco, woj. podkarpackie
 2. Małgorzata Stryjkowska: Materiały z badań przeprowadzonych w 1993 roku na stanowisku Spytkowice 26
 3. Bogusław Gediga: Pojęcie epoki brązu w periodyzacji pradziejów (na marginesie dyskusji przed laty z J. Machnikiem o rozumieniu tego pojęcia)
 4. Jan Dąbrowski: Uwagi o wiedzy medycznej ludności kultury łużyckiej
 5. Kamil Kaptur: Nowe znaleziska monet rzymskich z Wyżyny Sandomierskiej (woj. świętokrzyskie). Przyczynek do badań nad osadnictwem okresu rzymskiego w Górach Świętokrzyskich i na Wyżynie Sandomierskiej
 6. Dariusz Bobak, Maria Łanczont, Adam Nowak, Marta Połtowicz-Bobak, Sabina Tokarczyk: Wierzawice, st. 31 – nowy ślad osadnictwa magdaleńskiego w Polsce południowo-wschodniej
 7. Piotr Gębica, Łukasz Dryniak, Jerzy Okoński, Renata Zych, Monika Hozer, Anna Bajda-Wesołowska, Magdalena Wilk, Dariusz Niemasik, Wojciech Pasterkiewicz: Badania geoarcheologiczne na trasie autostrady A-4. Stratygrafia nawarstwień i zmiany środowiska na stanowiskach w Łące, Woli Małej, Białobrzegach, Gorliczynie i Ożańsku, woj. podkarpackie
 8. Sylwester Czopek, Joanna Trąbska: Naczynie gliniane ze śladami naprawy (?) ze stanowiska 158 w Jarosławiu
 9. Piotr N. Kotowicz, Marcin Glinianowicz: Kolejne odkrycia archeologiczne na wielokulturowej osadzie w Sanoku-Olchowcach, stan. 10
 10. Олексій Златогорський, Андрій Бардецький: Дослідження багатошарового поселення Гнідавська Гірка біля Луцька у 2009 році
 11. Олексій Златогорський, Сергій Демедюк: Дослідження Шацького городища на Волині у 2009 році
 12. Віктор Баюк: Обстеження району давньоруського городища Борисковичі у сезоні 2009 року
 13. Łukasz Antosik: Nowożytne tekstylia z trumny znalezionej w kolegiacie w Jarosławiu
 14. Zdzisław Gil: Szczególnie zasłużona dla miasta Krosna. Wspomnienie o Annie Muzyczuk (1956-2010)
Skip to content