Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 26 (2005)

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Piotr Mitura, Andrzej Pasieka, Materiały krzemienne ze stanowiska 1 w Nowej Wsi, gm. Trzebownisko, woj. podkarpackie
 2. Maciej Dębiec, Materiały z badań ratowniczych na wielokulturowym stanowisku 31 w Rzeszowie
 3. Joanna Ligoda, Piotr Mitura, Renata Zych, Materiały z wielokulturowego stanowiska 6 w Babisze, gm. Tuszów Narodowy, pow. Mielec
 4. Marcin S. Przybyła, Zróżnicowanie stylistyczne dekoracji naczyń w początkach okresu pól popielnicowych na terenie Kotliny Karpackiej
 5. Maria Zielińska, Osada i cmentarzysko z młodszej epoki brązu w Sanoku-Olchowcach
 6. Barbara Szybowicz, Sanok-Olchowce, stanowisko 16. Analiza antropologiczna przepalonych szczątków kostnych z cmentarzyska ciałopalnego z epoki brązu
 7. Joanna Ligoda, Osada grupy tarnobrzeskiej na stanowisku 6 w Czarnej, pow. Łańcut
 8. Anna Lasota, Osada z okresu rzymskiego w Baranowie Sandomierskiej, pow. Tarnobrzeg, stan. 1
 9. Magdalena Wilk, Późnorzymskie naczynia zasobowe (w typie Krausengefässe) na obszarze południowo-wschodniej Polski

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Maciej M. Nowak, Domniemany grób kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku Rzeszów 16
 2. Elżbieta Kłosińska, Marcin Piotrowski, Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 54 w Perespie, gm. Tyszowce, w sezonach 2004-2004
 3. Katarzyna Trybała, Sondażowe badania wykopaliskowe na stan. 1 w Bratkowicach, gm. Świlcza
 4. Joanna Ligoda, Sprawozdanie z sondażowych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2004 roku na stanowisku 1 w Pogwizdowie, gm. Czarna, pow. Łańcut
 5. Regina Puka, Maciej Pawlikowski, Badania mineralogiczno-petrograficzne ceramiki ze stanowiska archeologicznego nr 22 w Grodzisku Dolnym

KRONIKA

 1. Klaudia Badzińska, Badania archeologiczne prowadzone na terenie województwa podkarpackiego w roku 2004
 2. Piotr N. Kotowicz, Międzynarodowa konferencja nauka „Sztuka wojenna na pograniczu polsko-rusko-słowackim w średniowieczu”, Sanok 2004
Skip to content