Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 37 (2016)

 1. Dariusz Bobak, Marta Połtowicz-Bobak, Zdzisław Jary, Jerzy Raczyk, Piotr Moska, Chronologia osadnictwa szeleckiego na stanowisku Lubotyń 11, pow. głubczycki, w świetle bayesowskiego modelowania datowań
 2. Telizhenko Sergii, The Ceramic Complex of the Neolithic Object 17 of the Multilayered Site Ratniv-II (Volynia, Western Ukraine)
 3. Mateusz Kalita, Agnieszka Kukułka, Barbara Szpunar, Andrzej Szpunar, Materiały wczesnoneolityczne ze stanowiska Biesiadki 16, gm. Gnojnik
 4. Dariusz Król, Nekropole z bezkomorowymi grobowcami kultury pucharów lejkowatych w Polsce południowo-wschodniej w dorzeczach Wisły i Sanu. Przegląd historii i stanu badań
 5. Małgorzata Rybicka, Nowe dane w kwestii datowania  kultury pucharów lejkowatych na Podgórzu Rzeszowskim
 6. Joanna Adamik, Marcin Burghardt, Wojciech Rajpold, Materiały kultury trzcinieckiej i tarnobrzeskiej kultury łużyckiej ze stanowiska Wierzawice 4, pow. leżajski w świetle analiz archeologicznych
 7. Joanna Rogóż, Pochówki tarnobrzeskiej kultury łużyckiej ze stanowiska nr 4 w Wierzawicach, gm. Leżajsk, woj. podkarpackie w aspekcie badań antropologicznych
 8. Dariusz Bobak, Katarzyna Trybała-Zawiślak, Statystyczna analiza zespołów grobowych z cmentarzyska tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Kłyżowie, pow. stalowowolski
 9. Elżbieta Małgorzata Kłosińska, Metallurgical production of the Lusatian culture in the Lublin region
 10. Marcin Burghardt, Wyznaczniki płci w grobach ludności grup leśnostepowych kultury scytyjskiej
 11. Tomasz Bochnak, Piotr N. Kotowicz, Zuzanna Opielowska, Dwa celtyckie depozyty przedmiotów żelaznych z Pakoszówki, pow. sanocki
 12. Joanna Żółkowska, Przyczynek do badań nad wczesnośredniowiecznymi zawieszkami z wizerunkami przypisywanymi św. Jerzemu. Znaleziska z obszaru Polski
 13. Piotr Wroniecki, Artur Jedynak, Badania geofizyczne i wykopaliskowe na stanowisku 63 w Krzczonowicach, pow. ostrowiecki, w latach 2010-2011
 14. Andrzej Pelisiak, Nowe znaleziska z neolitu i wczesnej epoki brązu z polskich Bieszczadów Wysokich
 15. Elżbieta Małgorzata Kłosińska, Contribution to identification of the Lublin region links with the East Baltic milieu in the Bronze Age
 16. Katarzyna Trybała-Zawiślak, Obiekt ze „scyto-tracką” ceramiką toczoną z osady tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na stan. 6 w Dębinie, pow. łańcucki
 17. Kamil Karski, Monika Kuraś, Tomasz Tokarczyk, Grot włóczni z okresu rzymskiego odkryty w miejscowości Gorzyce, powiat tarnobrzeski
 18. Ігор А. Готун , Сергій А. Горбаненко, Марина С. Сергєєва, ЖИТЛО З СОФІЇВСЬКОЇ БОРЩАГІВКИ ТА ПРОЯВИ ОДНОГО ІЗ ДАВНІХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ОБРЯДІВ
 19. Rafał Niedźwiadek, Pochówki w kryptach pod południową nawą kościoła pojezuickiego p.w. św. Jana w Lublinie
 20. Jan Dąbrowski, O szacowaniu znaczenia brązów. Na marginesie opracowania W. Rajpolda „Zabytki brązowe a archeologia osadnictwa na przykładzie Polski południowo-wschodniej”
 21. Tadeusz Malinowski, (rec.) Marta Kalisz-Zielińska, Józef Kostrzewski jako prekursor edukacji muzealnej w Polsce po II wojnie światowej, [w:] Alicja Pihan-Kijasowa, Danuta Konieczka-Śliwińska (red.) Nie zgaśnie pamięć o Waszej pracy. Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 2016, s. 105-114
 22. Edyta Anna Marek, (rec.) Leszek Gardeła, Scandinavian Amulets in Viking Age Poland, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Rzeszów 2014, 166 stron, ISBN 978-83-7667-197-0
Skip to content