Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 35 (2014)

 1. Tibor Kemenczei – 75
 2. Jan Chochorowski, Scytowie a Europa Środkowa – historyczna interpretacja archeologicznej rzeczywistości
 3. Janusz Kowalski-Bilokrylyy, Pochodzenie kolczyków typu Kłyżów
 4. Josyp J. Kobaľ, Scheibengedrehte graue Keramik der Kuštanovice Kultur aus Transkarpatien (Ukraine)
 5. Sylwester Czopek, Andrzej Pelisiak, Remarks on the Tarnobrzeg Lusatian culture flintworking with particular emphasis on settlement materials
 6. Monika Kuraś, Tomasz Tokarczyk, Osada tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na stanowisku numer 26 w Sarzynie, pow. leżajski
 7. Anna Bajda-Wesołowska, Tomasz Bochnak, Monika Hozer, Bogaty grób kobiecy z wczesnej epoki żelaza odkryty w miejscowości Zabłotce, pow. jarosławski, stan. 27
 8. Agnieszka Reszczyńska, Nowe materiały do poznania włókiennictwa kultury przeworskiej z obszaru południowo-wschodniej Polski
 9. Юрий А. Пуголовок, Сергей А. Горбаненко, Печь как культовое место в жилище северян: археологические данные
 10. Tomasz Dzieńkowski, Stan, potrzeby i perspektywy badań archeologicznych nad wczesnym średniowieczem zachodniej części ziemi chełmskiej
 11. Marek Florek, Czy „grodzisko” to dawny, zniszczony grod? O niebezpieczeństwach korzystania ze źródeł topomastycznych
 12. Wojciech Krukar, Uwagi historyczno-geograficzne do hydronimii wschodniej części Karpat polskich
 13. Piotr Gębica, Sławomir Superson, Monika Hozer, Anna Bajda-Wesołowska, Geoarcheologiczny zapis ewolucji doliny Wisłoka na przykładzie stanowiska nr 19 w Białobrzegach
 14. Sławomir Superson, Znaczenie datowań archeologicznych i radiowęglowych w określaniu wieku współczesnych aluwiów powodziowych na stanowisku Budy Łańcuckie III
 15. Marta Połtowicz-Bobak, Dariusz Bobak, Piotr Gębica, Nowy ślad osadnictwa magdaleńskiego w Polsce południowo-wschodniej. Stanowisko Łąka 1-16 w powiecie rzeszowskim
 16. Michał Dobrzyński, Michał Parczewski, Katarzyna Piątkowska, Małgorzata Rybicka, Zabytki kultury pucharów lejkowatych w miejscowości Jasienica Sufczyńska, stan. 5, na Pogórzu Przemyskim
 17. Elżbieta M. Kłosińska, Nieznana szpila brązowa z miejscowości Pasieki, pow. Tomaszow Lubelski
 18. Elżbieta M. Kłosińska, Unikatowa fibula brązowa z terenu Lubelszczyzny
 19. Piotr N. Kotowicz, Ostroga żelazna z okresu wpływów rzymskich z Międzybrodzia, pow. Sanok
 20. Magdalena H. Rusek, Kamil Karski, Naczynie podwójne kultury Chimu w zbiorach Muzeum-Zamku w Łańcucie
 21. Oksana Adamyszyn, Działalność archeologiczna Jurija Zacharuka na zachodzie Ukrainy (z okazji 100-lecia urodzin)
 22. Tadeusz Malinowski, (rec.) Alina Jaszewska, Sławomir Kałagate (red.), Wicina. Badania archeologiczne w latach 2008–2012 oraz skarb przedmiotów pochodzących z Wiciny, wyd. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski, Fundacja Archeologiczna, Zielona Góra 2013, 593 strony, ilustracje, ISBN 978-83-938557-0-4
 23. Edyta A. Marek, (rec.) Leszek Gardeła, Kamil Kajkowski (red.), Motywy przez wieki. Tom 1. Motyw głowy w dawnych kulturach w perspektywie porównawczej, Bytów 2013, 303 strony
Skip to content