Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – tom 36 (2015)

  1. Sylwester Czopek, Profesora Marka Gedla spotkania z Rzeszowem
  2. Dariusz Bobak, Marta Połtowicz – Bobak, Materiały świderskie ze stanowiska Łąka 1-16 (pow. rzeszowski) na tle osadnictwa w Polsce południowo-wschodniej
  3. Andrzej Pelisiak, Zbigniew Maj, Łukasz Bajda, First sites of Corded Ware culture from the high part of the Bieszczady Mountains (south east Poland)
  4. Aleksandra Sznajdrowska, Mirosław Mazurek, Nowe źródła do badań nad obrządkiem pogrzebowym kultury malickiej
  5. Małgorzata Rybicka, Aleksander Diachenko, Nowe dane o relacjach między kulturą trypolską a kulturą pucharów lejkowatych na zachodniej Ukrainie
  6. Elżbieta Małgorzata Kłosińska, Lusatian culture in the Lublin region – history and state of research
  7. Ewelina Ocadryga-Tokarczyk, Joanna Rogóż, Tomasz Tokarczyk, Nowe materiały funeralne ze stanowiska 18 w Wierzawicach, pow. leżajski w ujęciu archeologicznym i antropologicznym
  8. Wojciech Rajpold, Zabytki brązowe a archeologia osadnictwa na przykładzie Polski południowo-wschodniej
  9. Katarzyna Skowron,  Siedliska, stanowisko 10 – osada z wczesnej epoki żelaza
  10. Marcin Burghardt, Weapons and the military of the population of the West Podolian group of the Early Scythian culture in the light of sepulchral sources
  11. Tadeusz Malinowski, Motyw głowy w kulturze pomorskiej
  12. Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska,  Interpretacja polepy odkrytej na osadzie wielokulturowej na przykładzie stanowiska nr 1 w Zamiechowie, pow. jarosławski
  13. Nina Glińska, Halina Młodecka, Zróżnicowanie surowcowe wczesnośredniowiecznej ceramiki z Wiślicy w świetle wyników badań chemicznych
  14. Andrzej Rozwałka, Cylindryczna wieża na Wzgórzu Zamkowym w Lublinie w świetle źródeł archeologicznych i architektonicznych
  15. Zbigniew Kubiatowski, Wiedza studentów archeologii z zakresu promocji  i wykorzystania archeologii do rozwoju społecznego i gospodarczego
  16. Andrij Hawinskyj, Wojciech Pasterkiewicz, Jakub Rogoziński, Wyniki archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na osadach kultury pucharów lejkowatych w Trościańcu koło Mikołajowa i Otynewyczach koło Żydaczowa, lewe dorzecze górnego Dniestru
  17. Elżbieta Małgorzata Kłosińska, Brązowa bransoleta z Turkowic, pow. hrubieszowski
  18. Katarzyna Trybała-Zawiślak, Znaleziska brązowe ze Strzegocic, pow. dębicki w zbiorach Muzeum Regionalnego w Dębicy
  19. Valeriu Sîrbu, Maria-Magdalena Ştefan, Dan Ştefan, Tomasz Bochnak, Teliţa-Celic Dere, kompleks osadniczy z VI – III w. p.n.e. w północnej Dobrudży. Wyniki badań rumuńsko-polskiej misji archeologicznej za lata 2008-2015
  20. Tomasz Bochnak, Piotr N. Kotowicz, Bruchstücke von zwei keltischen Hohlbuckelringen aus Pakoszówka, Kr. Sanok, im Südosten Polens
  21. Michał Parczewski, Cmentarzysko i domniemane grodzisko wczesnośredniowieczne w Walawie, pow. przemyski – próba weryfikacji
  22. Tadeusz Malinowski, Uwagi odnoszące się do publikacji poświęconej profesorowi Józefowi Kostrzewskiemu
  23.  Joanna Podgórska-Czopek, Halina Martuszewska (1941-2015)
  24. Joanna Podgórska-Czopek,  Antoni Talar (1940-2015

 

Skip to content