O NAS

Misja

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego (MSROA) są czasopismem z dziedziny archeologii, skupionym głównie wokół problematyki badawczej południowo-wschodniej Polski oraz terenów pogranicza polsko-słowackiego i polsko-ukraińskiego.  Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1961 roku (od 2018 roku w wersji elektronicznej), kładąc nacisk na zagadnienia związane  z badaniami na stanowiskach w Polsce oraz w środkowej i wschodniej Europie, niezależnie od epoki i okresu, z którego pochodzą badane relikty i zabytki. Chętnie zajmujemy się również problematyką metodyki badań terenowych, analizą i interpretacją zabytków archeologicznych oraz teorią archeologii.

MSROA to  forum dla naukowców akademickich i profesjonalistów – jesteśmy otwarci dla autorów polskich i zagranicznych, a naszym celem jest przedstawienie najnowszych tekstów z przyjętego wyżej zakresu, a także prezentacja i promocja bieżących dokonań lokalnego środowiska archeologicznego.

Nie nakładamy opłat redakcyjnych ani opłat za drukowanie;  nie przewidujemy również wynagrodzeń dla autorów oraz recenzentów.

Czasopismo jest publikowane w Central European Journal of Social Sciences and Humanities, na licencji Open Access CC BY-NC-ND (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/).

Zasady etyki publikacyjnej

Redakcja czasopisma naukowego MSROA, mimo że nie jest członkiem  Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE, przyjęła zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi  COPE –  i w pełni je stosuje. Autorzy zobowiązani są w oświadczeniu do potwierdzenia, że ich praca spełnia przyjęte standardy etyki publikacyjnej.

Redakcja „Materiałów i Sprawozdań Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”  informuje, iż w celu przeciwdziałania ghostwriting i guest authorship wprowadzono odpowiednie procedury związane z zaporą ghostwritingGhostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Ponadto Redakcja MSROA będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Wydawnictwo w przypadku odkrycia nierzetelności naukowej postępuje zgodnie z procedurą rekomendowaną przez COPE. Z algorytmem postępowania można zapoznać się  tutaj  http://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf

Indeksowanie

Index Copernicus 2020: 84.15 https://journals.indexcopernicus.com/search/form?search=Materia%C5%82y%20i%20Sprawozdania%20Rzeszowskiego%20O%C5%9Brodka%20Archeologicznego

Index Copernicus (2019): 76,90  https://journals.indexcopernicus.com/search/form?search=Materia%C5%82y%20i%20Sprawozdania%20Rzeszowskiego%20O%C5%9Brodka%20Archeologicznego

CEJSH http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-f4634c22-4d31-4d98-be6e-a127df524afe

ERIH Plus Journal information | ERIH PLUS | NSD (hkdir.no)

Podstawowe informacje

Tytuł: Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

częstotliwość: rocznik

ISSN: 0137-5725

ISSBN: 978-83-7996-667-7

DOI: 10.15584/misroa

dyscyplina: archeologia

Skip to content