DLA AUTORÓW

Wymogi formalne:

Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim, a także w językach obcych (angielski, niemiecki, ukraiński, rosyjski, słowacki).

Teksty artykułów należy nadsyłać w formie elektronicznej (preferowany format MS Word), z dołączonym oświadczeniem o oryginalności pracy oraz o tym, że nie uczestniczy ona aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym.

Prosimy o dostarczanie tekstów i materiałów ilustracyjnych w oddzielnych plikach – prosimy nie wklejać w tekst rycin i tabel.

Przesłany zestaw plików powinien składać się z następujących elementów:

  1. Tekst właściwy artykułu wraz ze stroną tytułową i bibliografią przygotowaną wg zamieszczonych niżej instrukcji
  2. Streszczenie
  3. Abstrakt, zawierający nie więcej niż 150 słów, zaopatrzony w listę 5-6 słów kluczowych.
  4. Spis tabel, rycin, tablic
  5. Ryciny
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację na licencji CC (por. uwagi niżej)
  7. Oświadczenie o oryginalności pracy i nie uczestniczeniu w innym postepowaniu wydawniczym.

Ryciny (rysunki, fotografie, wykresy, mapy itd.) powinny być przesyłane w oddzielnych plikach wysokiej jakości, formatu JPG lub TIF. Rozdzielczość nadsyłanych rycin powinna być nie niższa niż 300 dpi, a ich proporcje powinny odpowiadać rozmiarom ilustracji dostosowanym do formatu A4.

Strona tytułowa powinna zawierać: imię i nazwisko autora, jego pełną afiliację (dokładna nazwa reprezentowanej jednostki, adres, adres e-mail), tytuł artykułu oraz ORCID ID: https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania, w porozumieniu z autorem.

„Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego” współpracują z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW). Celem tej współpracy jest uczestnictwo w nowej wersji platformy polskich publikacji naukowych, dostępnej pod adresem http://bibliotekanauki.ceon.pl, dzięki której będziemy mieć zapewnione miejsce na nowoczesnej platformie oraz dobrą widoczność Państwa publikacji w internecie (np. w wyszukiwarce Google Scholar), a to pomoże Państwu dotrzeć do nowych czytelników i autorów.

Treści udostępniane w serwisie mają być objęte licencjami Creative Commons (CC) – warto wspomnieć, iż model ten zaleca wydawcom polskich czasopism naukowych Ministerstwo Edukacji i Nauki; jest on także coraz częściej obowiązkowy dla autorów w związku z konsekwentną polityką Komisji Europejskiej (otwarty dostęp jest m.in. ogólną zasadą w programie Horyzont 2020) oraz wymaganiami coraz większej liczby instytucji finansujących badania.

W związku z tym, prosimy o dołączenie do przesłanych plików podpisanego poniższego oświadczenia:

“Mam świadomość, że czasopismo jest wydawane na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode​). Przesyłając artykuł do recenzji wyrażam zgodę na jego udostępnienie na tej licencji.”

Sposób cytowania literatury

Odnośniki do literatury w tekście w nawiasach w postaci (autor, rok, po przecinku strony, ryciny itp.) :

(Jażdżewski 1981, 318)

(Kadrow, Machnik 1997, ryc. 43:11)

(Machnik et al. 2009, 56-60)  – w przypadku trzech i więcej autorów

Zestawienie literatury

Monografie (z podaniem wydawcy)

Moskwa K. 1976. Kultura łużycka w południowo-wschodniej Polsce. Rzeszów: Muzeum Okręgowe.

Kadrow S., Machnik J. 1997. Kultura mierzanowicka. Chronologia, taksonomia i rozwój przestrzenny. Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Redakcje monografii i prac zbiorowych

Chochorowski J. (red.). 2007. Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza w Europie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rozdziały lub artykuły w publikacjach zwartych (wieloautorskich):

Górski J. 2007. Powiazania kultury trzcinieckiej z obszaru lessów podkrakowskich z innymi terenami w świetle analizy ceramiki. W: J. Chochorowski (red.), Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza w Europie, 253-274. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Machajewski H. 2014. On the Study  of the Jastorf Culture in Northwest Poland.  W: J. Brandt, B. Rauchfuß  (red.), Das Jastorf-Konzept und die vorromische Eisenzeit in nördlichen Mitteleuropa, 83-122.  Hamburg: Archäologisches Museum Hamburg.

Artykuły w czasopismach:

Daragan M. 2009. Grey pottery from monuments of the early Scythian period in the middle Dnester region (Western Podolian Group of monuments). Pontica 42, 119-147.

Gediga B.  2007. Problemy obrazu kultury wczesnej epoki żelaza na Śląsku w świetle nowych badań terenowych. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 49, 123-145.

Ignaczak M., Boltryk,  Y., Shelekhan O., Lifantiii O., Olędzki Ł. 2016. The fortresses of Ukraine. The builders of early iron age strongholds in Podolia. Baltic-Pontic Studies 21, 277-290.

Cyrylica:

Cytowania w tekście: nazwisko autora w transkrypcji polskiej w artykułach w języku polskim, w innych językach (angielski, niemiecki) w transkrypcji łacińskiej

(Polin 1987, 25)

(Kruszelnicka 1976, 40) (Krushelnicka 1976, 40)

W zestawieniu literatury (autor i tytuł/y w wersji oryginalnej):

Polin =  Полин  С.В. 1987. Хронологія ранньоскіфских памʼяток. Археолгія  59, 17-36.

Kruszelnicka = Крушельницька Л.I. 1976. Пiвнiчне Прикарпаття і західна Волинь за доби раннього заліза. Київ: „Наукова думка”

Krushelnicka = Крушельницька Л.I. 1976. Пiвнiчне Прикарпаття і західна Волинь за доби раннього заліза. Київ: „Наукова думка”

Numeracja rycin i tablicodsyłacze

Ryciny:  (ryc. 1); (ryc. 1a); (ryc. 1b-c)

Tablice : (tabl. III:4), (tabl. V:5-6, VII:7)

Skip to content