Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – tom 38 (2017)

 1. V. Bicbaev, O. Jakubenko, M. Rybicka, D. Verteletskyi, Ceramika kultury pucharów lejkowatych w kontekście grupy Brynzeny kultury trypolskiej na przykładzie osiedli w Brynzenach-Cygance i Żwańcu
 2. E. Sieradzka, Stylistyka ceramiki grupy wschodniej kultury amfor kulistych – ujęcie strukturalne
 3. E.M. Kłosińska, From the research on clay processing and the use of pottery products among the population of the Lusatian culture in the Lublin region
 4. E.M. Kłosińska, J. Orzeł, S. Sadowski, Z badań nad znaleziskami brązowych sierpów z guzkiem na Lubelszczyźnie i na terenach ościennych
 5. W. Rajpold, Szpile w tarnobrzeskiej kulturze łużyckiej. Przyczynek do badań nad ich związkiem z wiekiem i płcią, oraz rozważania na temat pojawienia się żelaza
 6. D. Grechko , On the relations between burial type and a level of development of the society
 7. M. Burghardt, Stratyfikacja społeczna ludności prawobrzeżnego leśnostepowego Podnieprza okresu Scytii klasycznej (2. poł. VI – IV/III w. p.n.e)
 8. T. Bochnak, Z. Opielowska-Nowak, Zubowice, pow. zamojski, stan. 1 – brązowa situla z grobu kultury przeworskiej świadectwem kontaktów wzdłuż tzw. „szlaku bastarneńskiego”?
 9. M. Dzik, Zabytki z wczesnośredniowiecznych cmentarzysk z grobami w obudowach kamiennych pochodzące z badań Nikolaja P. Awenariusa
 10. N. Glińska, Wielowymiarowe analizy statystyczne jako narzędzie do podziału typologicznego form naczyń na przykładzie wczesnośredniowiecznej ceramiki z Wiślicy
 11. A. Rozwałka, Przedpaństwowy gród w Garbowie i jego zaplecze osadnicze. Zarys problematyki
 12. A. Pelisiak, Materiały neolityczne i z epoki brązu z Bieszczadów Wysokich. Odkrycia 2016 rok
 13. Вертелецький Д.Ю., Бардецький А.Б., Нові пам`ятки трипільської культури з північно-західного краю Мізоцького кряжу на Волинській Височин
 14. W. Pasterkiewicz, Wyniki badań archeologicznych na cmentarzysku z późnego neolitu w Sadowiu koło Opatowa
 15. S. Czopek, K. TrybałaZawiślak, T. Tokarczyk, E. Tokarczyk, M. Burghardt, J. AdamikProksa, W. Rajpold, Pierwsze sprawozdanie z weryfikacyjnych badań na grodzisku z wczesnej epoki żelaza w Chotyńcu
 16. S. Czopek, Aktualne problemy zarządzania archeologicznym dziedzictwem kulturowym
 17. K. Trybała-Zawiślak, Studia muzeologiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim – próba odpowiedzi na zapotrzebowanie muzeów XXI wieku
 18. M. Okoński, (rec.),Richard Bradley, A Geography of Offerings. Deposits of Valuables in the Landscapes of Ancient Europe, Oxbow Books, Oxford – Philadelphia 2017, 222 strony, ISBN 978-1-78570-477-2
Skip to content