Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1993 – volume 15 (1994)

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Andrzej Szpunar, Zabytki archeologiczne w kolekcji R. Janusza w Pilźnie, cz. I
 2. Wiera Hupało, Maria Picyszyn, Orant koszyłowiecki
 3. Mikołaj Banddriwski, Aleksander Sytnik, Nowe materiały do poznania wczesnej fazy kultury wysockiej
 4. Sylwester Czopek, Materiały z wielokulturowego stanowiska „Krowia Góra” w Piasecznie, woj. Tarnobrzeg
 5. Anna Muzyczuk, Elżbieta Pohorska-Kleja, Wyniki badań wykopaliskowych w Hłomczy, gm. Sanok, woj. krośnieńskie w latach 1981-1985, cz. I – Materiały
 6. Paweł Valde-Nowak, Zabytki kamienne z osady wielokulturowej w Hłomczy
 7. Andrzej Szpunar, Osada kultury przeworskiej w Pasiece Otfinowskiej, gm. Żabno, woj. Tarnów, stanowisko 1
 8. Andrzej Kokowski, Bohdan Strocen’, Grób kultury czerniachowskiej z miejscowości Ostrów (Ostriv) na zachodnim Podolu (Ukraina)
 9. Maciej Rajewski, Zwierzęce szczątki kostne z osady w Maćkówce (okres wpływów rzymskich)
 10. Antoni Lubelczyk, Materiały z badań sondażowych w Rzeszowie-Staromieściu na stanowisku 68 i 69
 11. Anna Tyniec, Wczesnośredniowieczna osada na stan. 7 w Niepli, gm. Jasło
 12. Marek Florek, Cmentarzyska kurhanowe i kopce na lessach sandomiersko-opatowskich. Stan badań. Charakterystyka. Próba określenia funkcji i chronologii
 13. Agnieszka Mirek-Kukułka, Przedmioty metalowe z badań na zamku w Czchowie w 1993 roku
 14. Michał Proksa, Małe założenia obronno-rezydencjonalne fundacji biskupów przemyskich w ziemi przemyskiej i sanockiej

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Jerzy Libera, Nowe znaleziska kultury amfor kulistych pod Zawichostem
 2. Jerzy Libera, Luźne znaleziska toporków kamiennych z Zabrnia, gm. Grębów (Równina Tarnobrzeska)
 3. Barbara Szpunar, Trzy zabytki krzemienne z województwa tarnowskiego
 4. Maria Zielińska, Osada i cmentarzysko z młodszej epoki brązu w Sanoku-Olchowcach
 5. Piotr Mitura, Sprawozdanie z badań wielokulturowego stanowiska nr 16 w Mielcu, woj. Rzeszów w 1993 roku
 6. Andrzej Szpunar, Czchów, stan. 1 – Zamek, woj. Tarnów, badania 1993 rok
 7. Marek Florek, Nowe stanowiska archeologiczne z okolic Grębowa, gm. loco, woj. tarnobrzeskie
 8. Sylwester Czopek, Marek Florek, Jerzy Ginalski, Andrzej Koperski, Andrzej Szpunar, Badania archeologiczne prowadzone w Polsce południowo-wschodniej w 1993 roku

KRONIKA

 1. Sylwester Czopek, Konferencja i wystawy poświęcone garncarstwu i kaflarstwu w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie
Skip to content